หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระประชาคมอาเซียน

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
1 การศึกษา :การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน 804
2 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 1,685
3 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 1,280
4 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 741
5 สวัสดี AEC แตกต่างอย่างไรให้ลงตัว ประชาคมอาเซียน 791
6 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 690
7 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 1,957
8 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 1,505
9 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 893
10 นายหน้ากับกระบวนการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติจากพม่า: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประชาคมอาเซียน 670
11 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ ประชาคมอาเซียน 945
12 สิงคโปร์ภายใต้3ผู้นำ ประชาคมอาเซียน 487
13 กัมพูชา ประชาธิปไตย ความยากจน ธรรมาภิบาล ประชาคมอาเซียน 393
14 ประวัติศาสตร์ลาว ประชาคมอาเซียน 552
15 อินโดนีเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 457
16 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 344
17 รัฐในพม่า ประชาคมอาเซียน 274
18 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์ จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 127
19 เวียดนามหลากมิติ ประชาคมอาเซียน 208
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก