หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระประชาคมอาเซียน

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
1 การศึกษา :การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน 793
2 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 1,616
3 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 1,254
4 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 726
5 สวัสดี AEC แตกต่างอย่างไรให้ลงตัว ประชาคมอาเซียน 769
6 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 673
7 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 1,922
8 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 1,477
9 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 865
10 นายหน้ากับกระบวนการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติจากพม่า: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประชาคมอาเซียน 651
11 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ ประชาคมอาเซียน 932
12 สิงคโปร์ภายใต้3ผู้นำ ประชาคมอาเซียน 446
13 กัมพูชา ประชาธิปไตย ความยากจน ธรรมาภิบาล ประชาคมอาเซียน 372
14 ประวัติศาสตร์ลาว ประชาคมอาเซียน 500
15 อินโดนีเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 419
16 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 324
17 รัฐในพม่า ประชาคมอาเซียน 217
18 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์ จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 99
19 เวียดนามหลากมิติ ประชาคมอาเซียน 151
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก