ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ชัยโชค จุลศิริวงศ์
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประชาคมอาเซียน

หนังสือส่งเสริมการอ่านเกี่ยวกับอาเซียน เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย

 


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 648 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน
 • ตอนที่ 1 คำนำ
 • ตอนที่ 2 รายนามคณะผู้วิจัย
 • ตอนที่ 3 บทคัดย่อ
 • ตอนที่ 4 สารบัญ
 • ตอนที่ 5 บทที่ 1 การพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้นำ
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 สภาพภูมิศาสตร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • ตอนที่ 7 บทที่ 3 สภาพสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง
 • ตอนที่ 8 บทที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจกับการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง
 • ตอนที่ 9 บทที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจกับการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง-ต่อ1
 • ตอนที่ 10 บทที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจกับการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง-ต่อ2
 • ตอนที่ 11 บทที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจกับการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง-ต่อ3
 • ตอนที่ 12 บทที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจกับการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง-ต่อ4
 • ตอนที่ 13 บทที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจกับการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง-ต่อ5
 • ตอนที่ 14 บทที่ 5 สภาพการเมือง
 • ตอนที่ 15 บทที่ 5 สภาพการเมือง-ต่อ1
 • ตอนที่ 16 บทที่ 5 สภาพการเมือง-ต่อ2
 • ตอนที่ 17 บทที่ 6 การต่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง
 • ตอนที่ 18 บทที่ 6 การต่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง-ต่อ1
 • ตอนที่ 19 บทที่ 6 การต่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง-ต่อ2
 • ตอนที่ 20 บทที่ 7 บทสรุป และแนวโน้ม
 • ตอนที่ 21 บรรณานุกรม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก