ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียง

ลำดับ ชื่อหนังสือ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
1 8k's+5k's ทุนมนุษย์ของคนไทยรองรับประชาคมอาเซียน หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 28 เมษายน 2020 50
2 หลายคนยลพม่า หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 7 กุมภาพันธ์ 2020 139
3 ชายแดนอีสานกับเพื่อนบ้าน : ข้อค้นพบทางวิชาการและนัยเชิงนโยบาย กรณีศึกษากัมพูชามองไทย คนไร้รัฐและเมืองคู่มิตร หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 21 มกราคม 2020 83
4 50 ปีของไทยในอาเซียน หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 13 มกราคม 2020 116
5 เวียดนามหลากมิติ หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 20 มีนาคม 2019 312
6 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์ จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 28 กุมภาพันธ์ 2019 211
7 รัฐในพม่า หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 7 มกราคม 2019 372
8 อตัมมยตาประยุกต์ หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 16 พฤษภาคม 2018 406
9 ประมวลนิทาน ร.6 หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 19 เมษายน 2018 821
10 วิธีฝึกสมาธิวิปัสสนา หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 22 มีนาคม 2018 471
11 อานาปานสติ หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 7 มีนาคม 2018 497
12 ธรรมโอสถ หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 26 กุมภาพันธ์ 2018 496
13 แก่นพุทธศาสน์ หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 1 กุมภาพันธ์ 2018 569
14 คู่มือมนุษย์ หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 15 ธันวาคม 2017 653
15 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 23 พฤศจิกายน 2017 405
16 อินโดนีเซีย อดีตและปัจจุบัน หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 9 พฤศจิกายน 2017 557
17 ประวัติศาสตร์ลาว หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 30 ตุลาคม 2017 633
18 ความสัมพันธ์หญิงชาย ในการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 31 กรกฎาคม 2017 340
19 กัมพูชา ประชาธิปไตย ความยากจน ธรรมาภิบาล หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 24 กรกฎาคม 2017 462
20 สิงคโปร์ภายใต้3ผู้นำ หนังสือเสียงตามอัธยาศัย 20 กรกฎาคม 2017 556

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก