ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น
 
หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้
สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
 จึงเรียนให้ผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากเนื้อหาหรือเว็บไซต์มีความผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet
 
 

ข่าว/บทความ แนะนำ

ความแตกต่างที่อาจมีผลต่อพัฒนาการ

063

พฤติกรรม 12 ประเภทต่อไปนี้ อาจช่วยทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือนักการศึกษา ยอมรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ ในกรณีที่ลูกหลาน หรือลูกศิษย์ของคุณ มีลักษณะตรงกับพฤติกรรมที่กำลังจะกล่าวถึง แล้วละก็ ลองถามตัวเองดูว่า “พฤติกรรมที่ว่านั้น ทำให้เด็กของคุณไม่อาจพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้

"ใช่หรือไม่...

ใครกำลังทดสอบใครกันแน่? ตอนที่ 3

010
คำแนะนำ 10 ประการในการจัดการกับพฤติกรรมก่อกวนของเด็กเล็กในระหว่างการทดสอบ
 
การตอบโต้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
 
8. ใช้การวางเฉยและพยายามเบนความสนใจ
 
...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก