ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน้าที่และพันธกิจ

          ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์   สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
จึงเรียนท่านผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากมีข้อเสนอแนะหรือเว็บไซต์ผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet

ข่าว/บทความ แนะนำ

ทำให้การเขียนง่ายขึ้น: ช่วยให้เด็กติดต่อสื่อสารด้วยเสียง/สัญลักษณ์ได้โดยอัตโนมัติ ตอนที่ 2

030
ความเชื่อมโยงแบบที่ 2: ความเชื่อมโยงทางหู/การได้ยินได้ฟัง
การแปลงข้อมูลให้เป็นคำรหัส หรือ การสะกดคำ เป็นทักษะที่เด็กจำเป็นต้องมีก่อน เมื่อเด็กได้ยินได้ฟังเสียง แล้วบอกชื่อตัวอักษร หรือเด็กได้ยินได้ฟังชื่อตัวอักษร แล้วออกเสียง ในความเชื่อมโยงเช่นนี้...

ทำให้การเขียนง่ายขึ้น: ช่วยให้เด็กติดต่อสื่อสารด้วยเสียง/สัญลักษณ์ได้โดยอัตโนมัติ ตอนที่1

1809

กระบวนการของการแสดงออกด้วยการเขียนนั้น ต้องอาศัยความสามารถของเด็กเป็นอย่างมากในการทำบททดสอบย่อยจำนวนมากในเวลาเดียวกัน โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการเขียนอาจแบ่งออกได้เป็นสองด้านเมื่อมองภาพรวม คือ วิธีการ (mechanics) และ เนื้อหาสาระ (content)...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก