ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนระบบเดซี่ ระบบชั้นมัธยมศึกษา

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำชุด CD-ROM หนังสือเรียนระบบเดซี่ประเภทแสดงข้อความ ภาพ และเสียง (Audio and full text) ที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งศิลปะ จำนวน ๔๑ รายวิชา เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและทางการเรียนรู้ โดยสามารถดาวน์โหลดในเว็บไซต์ http://gtech.obec.go.th/daisy ทั้งนี้ ท่านสามารถจัดทำสำเนาสื่อเพื่อประโยชน์มาการศึกษาได้ แต่ห้ามจำหน่าย

ที่มา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทร 025312142

ข่าว/บทความ แนะนำ

เครือข่ายสังคมออนไลน์

เครือข่ายสังคมออนไลน์

ต่อเนื่องจากบทความเรื่อง  เมื่อเด็กแอลดีเล่นเฟสบุ๊ก (When kids with LD Facebook) ที่บอกเล่าเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงของเด็กเมื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยเน้นการปรับใช้กับเด็กแอลดีและเด็กสมาธิสั้น   คราวนี้เรามาดูรายละเอียดวิธีการปกป้องเด็กแอลดีจากภัยออนไลน์ของเด็ก...

เมื่อเด็กแอลดีเล่นเฟสบุ๊ก

เมื่อเด็กแอลดีเล่นเฟสบุ๊ก

เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้อาจพัฒนาได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เว็บเครือข่ายสังคม เรามาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงของเด็กแอลดีเมื่อเล่นเฟสบุ๊กกันค่ะ ข้อมูลนี้มาจากบทความเรื่อง When kids with LD Facebook จากเว็บไซต์ www.greatschools.org...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก