ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น
หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้
สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
 จึงเรียนให้ผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากเนื้อหาหรือเว็บไซต์มีความผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet

ข่าว/บทความ แนะนำ

การประเมินมีความหมายอย่างไรกับลูกของคุณ ตอนที่ 2 (04/03/2011)

 การประเมินมีความหมายอย่างไรกับลูกของคุณ ตอนที่ 2 (04/03/2011)

อะไรคือการประเมินการทำหน้าที่ (Functional assessment)
ขณะที่การทดสอบเป็นส่วนสำคัญของการประเมิน  บางครั้งสิ่งที่เด็กๆ สามารถทำหรือต้องการที่จะเรียนรู้ไม่ได้สะท้อนในคะแนนของพวกเขา  การประเมินการทำหน้าที่จะมองที่ความเป็นจริงแล้วเด็กๆ ปฏิบัติตนอย่างไรที่บ้าน...

การประเมินมีความหมายอย่างไรกับลูกของคุณ ตอนที่ 1 (01/03/2011)

การประเมินมีความหมายอย่างไรกับลูกของคุณ ตอนที่ 1 (01/03/2011)

อะไรคือการประเมิน
การประเมินเป็นกระบวนการซึ่งช่วยให้คุณพ่อคุณแม่และที่โรงเรียนระบุได้ ว่า เด็กคนไหนมีความบกพร่องบ้าง  ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาเพื่อคนพิการระบุว่า  เด็กที่มีความบกพร่องคือเด็กที่เหมาะสำหรับการศึกษาพิเศษและบริการที่เกี่ยว ข้อง ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก