ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น
 
หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้
สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
 จึงเรียนให้ผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากเนื้อหาหรือเว็บไซต์มีความผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet
 
 

ข่าว/บทความ แนะนำ

ห้องสมุดดิจิตอลออนไลน์: แนวทางการผลิตและการให้บริการสื่อสำหรับผู้พิการสื่อสิ่งพิมพ์

www.krukad.com

โลกของสื่อ ข้อมูล และข่าวสารออนไลน์กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทอย่างมากต่อวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน เราข้ามผ่านอุปสรรคในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์พื้นฐาน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือแผ่นพับ และกำลังก้าวเข้าสู่โลกของสื่อ ข้อมูล และข่าวสารแบบออนไลน์ สื่อเหล่านี้...

การยอมรับและการตอบสนอง:ระบบการให้ความช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กเล็กที่เสี่ยงต่อความบกพร่องทางการเรียนรู้

042
      บทความเรื่องนี้ อธิบายถึงสิ่งที่ได้รู้เกี่ยวกับระบบการให้ความช่วยเหลือแต่เนิ่น ๆ ซึ่งพัฒนา ขึ้นมาสำหรับเด็กเล็ก (อายุประมาณ 3-5 ขวบ) ที่เรียกว่า ‘การยอมรับและการตอบสนอง’ ระบบการยอมรับและตอบสนองนี้ คือ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก