ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน้าที่และพันธกิจ

      ให้บริการสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับคนพิการ หรือบุคคลซึ่งมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้สามารถเรียนรู้ได้โดยสะดวก มุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อการพัฒนาตนเองของคนพิการทุกประเภท สามารถเรียนรู้ได้โดยสะดวกและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทได้อย่างเท่าเทียม อาทิ หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์   สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น  รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
จึงเรียนท่านผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากมีข้อเสนอแนะหรือเว็บไซต์ผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet

ข่าว/บทความ แนะนำ

“ภาวะโรคไตกับคนพิการ ตอนที่ 1”

“ภาวะโรคไตกับคนพิการ ตอนที่ 1”

          คุณธนพล  ดอกแก้ว ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโรคไต และเป็นประธานผู้ป่วยโรคเรื้อรังของประเทศไทย เป็นผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย รักษาจนถึงปัจจุบัน 7 ปี และใช้ชีวิตกับโรคไตมา 17 ปี สาเหตุของโรคไตเริ่มจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไตติดเชื้อบ่อย ๆ เช่น ดื่มน้ำน้อย...

“จิตอาสาหูหนวก”

จิตอาสาหูหนวก

           คุณศิริชัย กล่าวว่า เป็นคนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นคนหูหนวกตั้งแต่แรกคลอด ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ให้ส่งไปเรียนโรงเรียนเฉพาะทาง พ่อแม่ตัดสินใจส่งมาเรียนที่ โรงเรียนโสตศึกษา นนทบุรี เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล โดยมีการฝึกการอ่าน การพูด การอยู่ร่วมกับเพื่อนคนหูหนวก และสื่อสารกับคนหูหนวก...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก