ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น
 
หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้
สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
 จึงเรียนให้ผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากเนื้อหาหรือเว็บไซต์มีความผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet
 
 

ข่าว/บทความ แนะนำ

การศึกษาวิจัยเรื่อง เด็กออทิสติกมีเซลล์สมองมากกว่าคนปกติ

autistic
3D Clinic 
 
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า สมองของเด็กออทิสติกมีความแตกต่างไปจากสมองของคนหนุ่มสาวทั่วไปนั้น มีมากขึ้นตามลำดับ ปัจจุบัน การศึกษาวิจัยครั้งใหม่ที่มีการพบเซลล์สมองส่วนเกินในเด็กออทิสติก...

การศึกษาวิจัยเรื่อง เด็กที่เป็นพี่หรือน้องของเด็กออทิสติก จะมีการทำงานของสมองคล้ายกัน

01
Victoria Yee
 
จากการวิจัยครั้งใหม่ พบว่า รากเหง้าทางพันธุกรรมของโรคออทิสซึ่ม อาจต้องสืบค้นกันมากกว่าที่เคยคิดกันมาก่อนหน้านี้ คือต้องไปถึงวงศ์ตระกูลเลยทีเดียว
 
ในงานวิจัยที่นำลงพิมพ์ในวารสาร ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก