ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนระบบเดซี่ ระบบชั้นมัธยมศึกษา

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำชุด CD-ROM หนังสือเรียนระบบเดซี่ประเภทแสดงข้อความ ภาพ และเสียง (Audio and full text) ที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งศิลปะ จำนวน ๔๑ รายวิชา เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและทางการเรียนรู้ โดยสามารถดาวน์โหลดในเว็บไซต์ http://gtech.obec.go.th/daisy ทั้งนี้ ท่านสามารถจัดทำสำเนาสื่อเพื่อประโยชน์มาการศึกษาได้ แต่ห้ามจำหน่าย

ที่มา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทร 025312142

ข่าว/บทความ แนะนำ

การบกพร่องทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2 18/01/2010

การบกพร่องทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2 18/01/2010

ระบบสัญญลักษณ์ที่เขียนขึ้นและวัสดุที่เป็นรูปธรรม 
เด็กๆ เยาว์วัยส่วนใหญ่ซึ่งพบความยุ่งยากกับคณิตศาสตร์พื้นฐาน ตามความเป็นจริง แล้ว มักจะนำความเข้าใจพื้นฐานที่แข็งแกร่งด้านคณิตศาสตร์ที่ไม่เป็นทางการ นัก ติดตัวมาที่โรงเรียนด้วย พวกเขาเผชิญความลำบากในการเชื่อมโยงพื้นความรู้...

การบกพร่องทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1 04/01/2010

การบกพร่องทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1 04/01/2010

ขณะ ที่เด็กๆ ที่มีความบกพร่องทางคณิตศาสตร์ถูกรวมอยู่ใต้คำนิยามว่าเป็นเด็กบกพร่องทาง การเรียนรู้ แต่แทบจะไม่มีการพูดถึงเรื่องการประเมินผลของเด็กที่บกพร่อง ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ในระบบโรงเรียนหลายๆ ระบบบริการการศึกษาพิเศษที่ถูกตระเตรียมกันไว้เกือบเป็นการเฉพาะด้านการ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก