ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน้าที่และพันธกิจ

          ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์   สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
จึงเรียนท่านผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากมีข้อเสนอแนะหรือเว็บไซต์ผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet

สื่อมาใหม่

ข่าว/บทความ แนะนำ

เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กแอลดี

เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กแอลดี

วันนี้มีเรื่องเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กแอลดีมาฝากกันค่ะ เหมาะสำหรับครูหรือผู้ปกครองเด็กแอลดีที่มีความรู้เรื่อง เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก (Assistive Technology – AT) หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า เอที ไม่มากนัก ข้อเขียนนี้แปลและเรียบเรียงมาจากบทความเรื่อง Assistive technology for kids with LD: An...

เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก: เครื่องมือช่วยการเรียนรู้

เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก: เครื่องมือช่วยการเรียนรู้

ครูและผู้ปกครองเด็กพิการหรือเด็กพิเศษส่วนใหญ่คงรู้จักคำว่า Assistive Technology หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า AT (เอที) ซึ่งในภาษาไทยใช้ว่า เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก มาบ้าง แล้วเจ้าเอทีนี่จะช่วยการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือที่เรียกง่ายๆ กันว่า เด็กแอลดี (Learning Disability: LD)...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก