ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น
 
หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้
สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
 จึงเรียนให้ผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากเนื้อหาหรือเว็บไซต์มีความผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet
 
 

ข่าว/บทความ แนะนำ

การนำรูปแบบการทำงานของสมองมาใช้วินิจฉัยโรคออทิสซึ่มโดยเริ่มในเด็กอายุเพียงสองปีเท่านั้น

autistic

ในการศึกษาวิจัยครั้งยิ่งใหญ่ครั้งใหม่ที่ Boston Children's Hospital นักวิจัยใช้การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography หรือ EEG) ในการระบุรูปแบบการทำงานของสมองที่มีลักษณะเฉพาะ โดยลักษณะเฉพาะดังกล่าวนี้สามารถใช้ในการวินิจฉัยเด็กที่เป็นออทิสติกได้
 
ในงานวิจัยครั้งใหญ่...

ทำให้การเขียนง่ายขึ้น: ช่วยให้เด็กติดต่อสื่อสารด้วยเสียง/สัญลักษณ์ได้โดยอัตโนมัติ ตอนที่ 2

030
ความเชื่อมโยงแบบที่ 2: ความเชื่อมโยงทางหู/การได้ยินได้ฟัง
การแปลงข้อมูลให้เป็นคำรหัส หรือ การสะกดคำ เป็นทักษะที่เด็กจำเป็นต้องมีก่อน เมื่อเด็กได้ยินได้ฟังเสียง แล้วบอกชื่อตัวอักษร หรือเด็กได้ยินได้ฟังชื่อตัวอักษร แล้วออกเสียง ในความเชื่อมโยงเช่นนี้...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก