ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น
 
หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้
สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
 จึงเรียนให้ผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากเนื้อหาหรือเว็บไซต์มีความผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet
 
 

ข่าว/บทความ แนะนำ

สัตว์เลี้ยงสามารถช่วยเด็กที่มีอาการออทิสติกให้เรียนรู้ที่จะแบ่งปันและปลอบใจผู้อื่นได้

autistic

ผู้ที่มีอาการออทิสติกบางคนรายงานว่า ตนเองมีความรู้สึกผูกพันกับสัตว์มากกว่ามนุษย์ แต่จากการศึกษาครั้งใหม่แสดงให้เห็นว่า การให้เด็กที่มีอาการออทิสติกมีสัตว์เลี้ยงในช่วงเวลาที่เหมาะสม อาจช่วยให้เด็กสามารถเข้ากับมนุษย์คนอื่น ๆได้ดีขึ้น
 
นักวิจัยชาวฝรั่งเศสได้ศึกษาเด็กที่มีอาการออทิสติก...

ถาม-ตอบ : นักจิตวิทยา Simon Baron-Cohen เรื่องความห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นและศาสตร์แห่งความชั่วร้าย

ออทิสติก

Simon Baron-Cohen ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Cambridge และผู้เชี่ยวชาญด้านออทิสซึ่มชั้นแนวหน้า ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางจากการศึกษาวิจัยทฤษฎีที่เชื่อว่า ปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดอาการออทิสติก คือ ความมี “ใจบอด” ( mind blindness ) ผนวกกับความยากลำบากในการทำความเข้าใจในความนึกคิด...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก