ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน้าที่และพันธกิจ

      ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์   สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
จึงเรียนท่านผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากมีข้อเสนอแนะหรือเว็บไซต์ผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet

ข่าว/บทความ แนะนำ

“โครงการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร”

“โครงการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร”

          บริการ 1414 สายด่วนข่าวสารความรู้เป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบหนังสือเสียงเดซี่ผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติหมายเลข 1414 จำนวนทั้งสิ้น 510 คู่สาย ผู้ใช้บริการสามารถเลือกฟังข้อมูล หรือเลือกใช้บริการจากเมนูต่าง ๆ ได้ เช่น ข้อมูลข่าวสารด้านคนพิการ...

แอปพลิเคชัน Read for the Blind

แอปพลิเคชัน Read for the Blind

          กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานและการแสดงความสามารถในที่สาธารณะสำหรับคนตาบอดในภาคใต้ ซึ่งดำเนินการจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ รุ่นที่หนึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 10-12 สิงหาคม ที่โรงแรม เค พาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอีกรุ่นจัดวันที่ 6-8 กันยายน จังหวัดนครศรีธรรมราช...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก