ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรุณาตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

           ด้วยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ต้องการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการผลิตและเผยแพร่สื่อการศึกษาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ต่อไป ท่านสามารถตอบสอบถามได้ตาม link ด้านล่าง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOdNaSMpmJVpKGZXOIiDqZ7M2KEwWj...
                                                                                                                                     ขอขอบพระคุณ
                                                                                                                        ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
                                                                                                                        ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ข่าว/บทความ แนะนำ

การตอบสนองต่อการเรียนการสอน (Response-to-Instruction) และการออกแบบการเรียนรู้ที่ใช้ได้ทั่วไป/ที่เป็นสากล (Universal Design for Learning): สองวิธีการที่อาจขัดแย้งกันได้ในชั้นเรียนปกติ ตอนที่ 1

079

คำนำ

 

       การตอบสนองต่อการเรียนการสอน (Response-to-Instruction หรือ RTI) และการออก แบบการเรียนรู้ที่ใช้ได้ทั่วไป/ที่เป็นสากล (Universal Design for Learning หรือ UDL) หมายถึงวิธีการแบบใหม่ที่บอกให้รู้ถึงความต้องการของเด็กที่มีความพิการ เมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง...

วิธีช่วยเหลือเด็กก่อนที่จะล้มเหลว

170

โรงเรียนที่นำกระบวนการที่เรียกว่า ‘การตอบสนองต่อการสอน’ (Response to Intervention) หรือ RTI มาใช้นั้น มีจำนวนมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ เพื่อจะดูว่าเด็กมีความบกพร่องทางการเรียนหรือไม่
 
กระบวนการดังกล่าว ถูกนำมาใช้เพื่อให้รู้ถึงปัญหาต่างๆ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก