ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน้าที่และพันธกิจ

      ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์   สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
จึงเรียนท่านผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากมีข้อเสนอแนะหรือเว็บไซต์ผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet

ข่าว/บทความ แนะนำ

หนังสือเดินทางรุ่นใหม่ที่มีอักษรเบลล์สำหรับคนพิการ

หนังสือเดินทางติดแผ่นใสอักษรเบรลล์

            กรมการกงสุลเปิดตัวหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต รุ่นใหม่ ติดแผ่นใสอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา โดยเป็นไม่กี่ประเทศในโลกที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้ 

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้พัฒนาหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ตรุ่นใหม่บริการอำนวยความสะดวกแก่บุคคลทุกกลุ่ม...

การเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์

การเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์

          ในยุคที่การสื่อสารและข้อมูลข่าวสารมีความจำเป็นสำหรับผู้คนในสังคม ในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและต่อยอดเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคม และสื่อโทรทัศน์ยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคม ในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นและสร้างความบันเทิง...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก