ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน้าที่และพันธกิจ

      ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์   สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
จึงเรียนท่านผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากมีข้อเสนอแนะหรือเว็บไซต์ผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet

ข่าว/บทความ แนะนำ

การบกพร่องทางการเขียนในทุกมุมมอง 26/04/2010

การบกพร่องทางการเขียนในทุกมุมมอง 26/04/2010

“คำต่างๆ ล้วนยุ่งเหยิงอยู่ในหัวของฉัน  ฉันสับสน  ฉันรู้สึกยุ่งเหยิงในการเขียนคำต่างๆ ฉันเลยหยุดเขียน”  นี่เป็นคำสารภาพของเด็กหญิงเกรด 5 ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (แอลดี)
 
การเขียนเป็นเรื่องยาก  ผู้เขียนส่วนใหญ่อาจพบความคับข้องใจเช่นนักเรียนคนนี้...

สัญญาณเริ่มแรกของความยุ่งยากด้านการอ่าน 29/03/2010

สัญญาณเริ่มแรกของความยุ่งยากด้านการอ่าน 29/03/2010

คุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นบุคคลแรกในชีวิตของเด็กๆ ที่ทราบปัญหาด้านการอ่านของเขา  การสังเกตของคุณพ่อคุณแม่เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่า สัญญาณแรกสุดซึ่งปรากฏความยุ่งยากทางด้านการอ่านคือช่วงวัยก่อนเรียนและช่วงวัยอนุบาล
 
ความยุ่งยากในการอ่านเสียงในคำต่างๆ เป็นคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของความ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก