ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
1 จ.สตูล มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 จำนวน 515,000 บาท ข่าวประจำวัน 0
2 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและพิการในจังหวัดเพชรบูรณ์ ข่าวประจำวัน 0
3 จังหวัดสุรินทร์ อนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ 346 ราย เป็นเงินกว่า 20 ล้านบาท ข่าวประจำวัน 0
4 สำนักงาน ก.พ.ร. นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานนวัตกรรมบริการเปลี่ยนชีวิตพิมพ์มือเทียมและขาเทียมช่วยเหลือผู้พิการ ที่โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น ข่าวประจำวัน 0
5 สำนักงาน ก.พ.ร. นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ชมนวัตกรรมการพิมพ์มือเทียมช่วยเหลือผู้พิการ ที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ข่าวประจำวัน 0
6 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดยโสธร ข่าวประจำวัน 0
7 “คลัง” ยัน มีเงินเพียงพอ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - พิการ - เงินเดือนข้าราชการ - ลูกจ้าง ข่าวประจำวัน 0
8 เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข่าวประจำวัน 0
9 เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ และผู้พิการติดบ้าน ที่ ต.แม่ตืน อ.ลี้ ข่าวประจำวัน 0
10 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 0
11 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่รับฟังความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาการศึกษา กศน. ข่าวประจำวัน 0
12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม อำเภอด่าซ้าย จังหวัดเลย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 0
13 จังหวัดลำพูนออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ข่าวประจำวัน 0
14 สพฐ.MOUกสศ.อุดช่องโหว่เหลื่อมล้ำการศึกษา ข่าวประจำวัน 2
15 เปิดค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการคลองสามวา ข่าวประจำวัน 3
16 เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบทุนการศึกษา ตามโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนพิการ ประจําปี 2563 ข่าวประจำวัน 3
17 จ.สกลนคร หลายหน่วยงาน ลงพื้นที่ ช่วยเหลือครอบครัวฐานะยากจน ข่าวประจำวัน 3
18 สพฐ.จับมือ กสศ. ลดความเหลื่อมล้ำ ขยายกลุ่มเป้าหมายดูแลนักเรียนยากจน ครอบคลุม เด็กพิการ ด้อยโอกาสทุกประเภท ข่าวประจำวัน 3
19 จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งเสริมการเรียนรู้การเล่นกีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพ ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ ข่าวประจำวัน 3
20 เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบทุนการศึกษาตามโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนพิการ ประจําปี 2563 ข่าวประจำวัน 3

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก