ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ห้องสมุดสื่อ

ลำดับ ชื่อหนังสือ/รายการ ประเภทสื่อ วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
1 บัลลังก์เชียงรุ้ง หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 มิถุนายน 2022 6
2 หนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามหลักสูตรแกนกลาง หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 19 พฤษภาคม 2022 30
3 ที่พึ่งสุดท้าย หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 21 เมษายน 2022 46
4 ทักษะการขยายอาชีพ ม.ปลาย รหัสวิชา อช 31002 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 1 เมษายน 2022 63
5 ทักษะการพัฒนาอาชีพ ม.ต้น รหัสวิชา อช 21002 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 10 มีนาคม 2022 53
6 ทักษะการประกอบอาชีพ ระดับประถมศึกษา รหัสวิชา อช 11002 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 10 มีนาคม 2022 77
7 แสงทองแห่งชีวิต หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 กุมภาพันธ์ 2022 73
8 รายการโทรทัศน์สะพายกล้องท่องลาว ตอนที่ 1 กรุงเทพฯสู่หลวงพระบาง Audio Description (AD) วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 22 กุมภาพันธ์ 2022 78
9 หนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 14 กุมภาพันธ์ 2022 62
10 ช่องทางการขยายอาชีพ อช.31001 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 21 มกราคม 2022 90
11 สยามคือบ้านของเรา หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 4 มกราคม 2022 99
12 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช.21001 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 21 ธันวาคม 2021 108
13 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช.11001 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 14 ธันวาคม 2021 110
14 ธรรมะ สําหรับผู้ป่วย หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 22 พฤศจิกายน 2021 91
15 ลมแล้งเริงระบำ หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 8 พฤศจิกายน 2021 90
16 มองโลกแบบวิกรม หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 29 กรกฎาคม 2021 131
17 น้องส้ม (ผู้มักง่วงเหงาหาวนอนเป็นประจำ แต่.แสนซน) หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 15 กรกฎาคม 2021 139
18 ชีวิตใหม่ หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 25 มิถุนายน 2021 136
19 ครอบครัวกลางถนน หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 25 มิถุนายน 2021 125
20 ม่าเหมี่ยว หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 27 พฤษภาคม 2021 124

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก