ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ติดต่อเรา

ชื่อหน่วยงาน

ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์

ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์: 0-2354-5726 หรือ 0-2354-5730-40 ต่อ 525, 545
เบอร์โทรสาร: 0-2354-5741
Website: http://www.braille-cet.in.th

แผนที่

ติดต่อ Online

Facebook: http://www.facebook.com/braillecet

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก