ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ช่องทางการประกอบอาชีพ (อช11001) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 2,819
2 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 1,917
3 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 1,812
4 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 1,904
5 คณิตศาสตร์ (พค11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 1,772
6 สังคมศึกษา (สค11001) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 1,809
7 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ทักษะการเรียนรู้ ประถม 2551 1,578
8 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน ประถม 2544 680
9 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ประถม 2544 608
10 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) ประถม 2544 613
11 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ประถม 2544 550
12 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 879
13 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ ประถม 2544 757
14 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ ประถม 2544 746
15 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ ประถม 2544 1,089
16 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน (อช11003) ปรับปรุง2554 การประกอบอาชีพ ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 3,100
17 สุขศึกษา พลศึกษา (ทช11002) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,974
18 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,122
19 ศิลปศึกษา (ทช11003) ปรับปรุง 2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,686
20 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 918

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก