ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ช่องทางการประกอบอาชีพ (อช11001) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 3,036
2 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 2,115
3 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,039
4 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,128
5 คณิตศาสตร์ (พค11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 1,933
6 สังคมศึกษา (สค11001) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 1,986
7 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ทักษะการเรียนรู้ ประถม 2551 1,688
8 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ ระดับประถมศึกษา 1 สค12022 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 23
9 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน ประถม 2544 762
10 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ประถม 2544 680
11 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) ประถม 2544 680
12 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ประถม 2544 625
13 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 970
14 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ ประถม 2544 839
15 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ ประถม 2544 824
16 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ ประถม 2544 1,208
17 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน (อช11003) ปรับปรุง2554 การประกอบอาชีพ ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 3,309
18 สุขศึกษา พลศึกษา (ทช11002) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,166
19 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,220
20 ศิลปศึกษา (ทช11003) ปรับปรุง 2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,876

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก