ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ช่องทางการประกอบอาชีพ (อช11001) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 3,201
2 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 2,240
3 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,191
4 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,281
5 คณิตศาสตร์ (พค11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,050
6 สังคมศึกษา (สค11001) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 2,102
7 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ทักษะการเรียนรู้ ประถม 2551 1,760
8 วัสดุศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พว12011 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 105
9 ลูกเสือ กศน. ระดับประถมศึกษา สค12025 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 59
10 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ ระดับประถมศึกษา 1 สค12022 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 126
11 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน ประถม 2544 803
12 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ประถม 2544 719
13 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) ประถม 2544 715
14 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ประถม 2544 673
15 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 1,037
16 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ ประถม 2544 891
17 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ ประถม 2544 868
18 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ ประถม 2544 1,264
19 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน (อช11003) ปรับปรุง2554 การประกอบอาชีพ ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 3,454
20 สุขศึกษา พลศึกษา (ทช11002) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,328

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก