ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณิตศาสตร์ (พค11001)

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ความรู้พื้นฐาน
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: ประถม
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 682 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คณิตศาสตร์ กศน.ประถม
 • ตอนที่ 1 บทที่1 จำนวนและการดำเนินการ_จำนวน
 • ตอนที่ 2 บทที่1 จำนวนและการดำเนินการ_การประมาณค่า-จำนวนนับและศูนย์
 • ตอนที่ 3 บทที่1 จำนวนและการดำเนินการ_การบวก
 • ตอนที่ 4 บทที่1 จำนวนและการดำเนินการ_การลบ
 • ตอนที่ 5 บทที่1 จำนวนและการดำเนินการ_การคูณ
 • ตอนที่ 6 บทที่1 จำนวนและการดำเนินการ_การหาร
 • ตอนที่ 7 บทที่1 จำนวนและการดำเนินการ_ตัวประกอบ
 • ตอนที่ 8 บทที่1 จำนวนและการดำเนินการ_การหา หรม ครน
 • ตอนที่ 9 บทที่2 เศษส่วน_ความหมายและลักษณะ
 • ตอนที่ 10 บทที่2 เศษส่วน_การบวกลบเศษส่วน
 • ตอนที่ 11 บทที่2 เศษส่วน_การคูณหารเศษส่วน
 • ตอนที่ 12 บทที่3 ทศนิยม
 • ตอนที่ 13 บทที่3 ทศนิยม_การคูณหารทศนิยม
 • ตอนที่ 14 บทที่4 ร้อยละ
 • ตอนที่ 15 บทที่5 การวัด
 • ตอนที่ 16 บทที่5 การวัด_การชั่งและการตวง
 • ตอนที่ 17 บทที่5 การวัด_การหาพื้นที่
 • ตอนที่ 18 บทที่5 การวัด_ปริมาตรและความจุ
 • ตอนที่ 19 บทที่5 การวัด_ทิศและแผนผัง
 • ตอนที่ 20 บทที่5 การวัด_เงิน
 • ตอนที่ 21 บทที่5 การวัด_อุณหภูมิ
 • ตอนที่ 22 บทที่5 การวัด_เวลา
 • ตอนที่ 23 บทที่5 การวัด_การคาดคะเน
 • ตอนที่ 24 บทที่6 เรขาคณิต_รูปเราขาคณิตหนึ่งมิติ
 • ตอนที่ 25 บทที่6 เรขาคณิต_รูปเราขาคณิตสองมิติ
 • ตอนที่ 26 บทที่6 เรขาคณิต_รูปเราขาคณิตสามมิติ
 • ตอนที่ 27 บทที่6 เรขาคณิต_สมบัติของรูปเราขาคณิตสองมิติและสามมิติ
 • ตอนที่ 28 บทที่7 สถิติ
 • ตอนที่ 29 บทที่8 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
 • ตอนที่ 30 เฉลยบทที่1
 • ตอนที่ 31 เฉลยบทที่2
 • ตอนที่ 32 เฉลยบทที่3
 • ตอนที่ 33 เฉลยบทที่4
 • ตอนที่ 34 เฉลยบทที่5
 • ตอนที่ 35 เฉลยบทที่6
 • ตอนที่ 36 เฉลยบทที่7
 • ตอนที่ 37 เฉลยบทที่8

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก