ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน.

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา)
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: ประถม
หลักสูตรปีการศึกษา: 2544

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 420 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ตอนที่ 1 คำนำ สารบัญ คำแนะนำ
 • ตอนที่ 2 แบบทดสอบก่อนเรียน
 • ตอนที่ 3 โครงสร้างชุดวิชา
 • ตอนที่ 4 ตอนที่ 1 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
 • ตอนที่ 5 ตอนที่ 2 การรับรู้และพึงพอใจในงานทัศนศิลป์
 • ตอนที่ 6 ตอนที่ 3 องค์ประกอบดนตรีสุนทรีย์แห่งการขับร้อง
 • ตอนที่ 7 ตอนที่ 4 ประวัติดนตรีมรดกทางวัฒนธรรม
 • ตอนที่ 8 ตอนที่ 5 การแสดงออกทางนาฎศิลป์
 • ตอนที่ 9 เฉลยกิจกรรม ตอนที่ 5
 • ตอนที่ 10 ตอนที่ 6 ประวัติความเป็นมาและประเภทการละเล่น
 • ตอนที่ 11 เฉลยกิจกรรม ตอนที่ 6
 • ตอนที่ 12 แบบทดสอบตนเองหลังเรียน
 • ตอนที่ 13 เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
 • ตอนที่ 14 แหล่งค้นคว้า บรรณานุกรม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก