ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001)

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.-
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ทักษะการดำเนินชีวิต
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: ประถม
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 690 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ปก คำนำ สารบัญ คำแนะนำ โครงสร้างรายวิชา
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 ศก พอเพียง รากฐานการดำเนินชีวิตของคนไทย
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่องที่ 3 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ตอนที่ 5 บทที่ 1 เรื่องที่ 4 ความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ตอนที่ 6 บทที่ 1 กิจกรรมที่ 1
 • ตอนที่ 7 บทที่ 2 ปฏิบัติตนดีมีความพอเพียง
 • ตอนที่ 8 บทที่ 2 เรื่องที่ 1 วิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีให้คุณค่าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 • ตอนที่ 9 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 การปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ตอนที่ 10 บทที่ 2 กิจกรรมที่ 2
 • ตอนที่ 11 บทที่ 3 รู้ใช้ รู้จ่าย
 • ตอนที่ 12 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 การวางแผนการใช้จ่าย
 • ตอนที่ 13 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 การบันทึกรายรับ รายจ่ายของตนเองและครอบครัว
 • ตอนที่ 14 บทที่ 3 เรื่องที่ 3 การลดรายจ่ายในครัวเรือน
 • ตอนที่ 15 บทที่ 3 เรื่องที่ 4 การออม
 • ตอนที่ 16 บทที่ 3 เรื่อง กิจกรรม
 • ตอนที่ 17 บทที่ 4 ชีวิตสดใส พอใจเศรษฐกิจพอเพียง
 • ตอนที่ 18 บทที่ 4 เรื่องที่ 1 ทฤษฎีใหม่
 • ตอนที่ 19 บทที่ 4 เรื่องที่ 2 แผนชีวิต 5
 • ตอนที่ 20 บทที่ 4 เรื่อง กิจกรรม
 • ตอนที่ 21 แบบทดสอบหลังเรียน
 • ตอนที่ 22 บทจบ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

ณัฐธิชา ทองอ้ม
ณัฐธิชา ทองอ้ม
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก