ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001)

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ทักษะการเรียนรู้
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: ประถม
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 780 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ปก คำนำ สารบัญ คำแนะนำ โครงสร้างรายวิชา
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 • ตอนที่ 4 บทที่ 2 การใช้แหล่งเรียนรู้
 • ตอนที่ 5 บทที่ 2 เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 ประวัติความเป็นมาของอหล่งเรียนรู้
 • ตอนที่ 7 บทที่ 2 เรื่องที่ 3 แหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ
 • ตอนที่ 8 บทที่ 2 เรื่องที่ 4 การใช้แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ
 • ตอนที่ 9 บทที่ 2 เรื่องที่ 5 การเขียนรายงานการค้นคว้า
 • ตอนที่ 10 บทที่ 3 การจัดการความรู้
 • ตอนที่ 11 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้
 • ตอนที่ 12 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 รูปแบบและกระบวนการในการจัดการความรู้
 • ตอนที่ 13 บทที่ 3 เรื่องที่ 3 กระบวนการจัดการความรู้ด้วยตนเอง
 • ตอนที่ 14 บทที่ 3 เรื่องที่ 4 กระบวนการจัดการความรู้ด้วยการปฏิบัติการกลุ่ม
 • ตอนที่ 15 บทที่ 3 เรื่องที่ 5 การสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดและการเผยแพร่องค์ความรู้
 • ตอนที่ 16 บทที่ 3 แบบทดสอบหลังเรียน
 • ตอนที่ 17 บทที่ 4 การคิดเป็น
 • ตอนที่ 18 บทที่ 4 เรื่องที่ 1 ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่_การศึกษานอกโรงเรียน_การศึกษานอกระบบ ปฐมบทขอลปรัชญาคิดเป็น
 • ตอนที่ 19 บทที่ 4 เรื่องที่ 2 ปรัชญาคิดเป็น
 • ตอนที่ 20 บทที่ 4 เรื่องที่ 3 กระบวนการและขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างคนคิดเป็น
 • ตอนที่ 21 บทที่ 4 เรื่องที่ 4 ฝึกทักษะการคิดเป็น
 • ตอนที่ 22 บทที่ 5 การวิจัยอย่างง่าย
 • ตอนที่ 23 บทที่ 5 เรื่องที่ 1 วิจัยคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
 • ตอนที่ 24 บทที่ 5 เรื่องที่ 2 ทำวิจัยอย่างไร
 • ตอนที่ 25 บทที่ 5 เรื่องที่ 3 เขียนรายงานการวิจัยอย่างไร(จบเล่ม)

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

pizzadee
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก