ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณิตศาสตร์ กศน.

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: ประถม
หลักสูตรปีการศึกษา: 2544

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1110 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ตอนที่ 1 คำแนะนำการใช้_โครงสร้างชุดวิชา
 • ตอนที่ 2 ตอนที่1_สาระสำคัญ
 • ตอนที่ 3 ตอนที่1-เรื่องที่1-จำนวน
 • ตอนที่ 4 ตอนที่1-เรื่องที่2-การดำเนินการเกี่ยวกับจำนวน_การบวก
 • ตอนที่ 5 ตอนที่1-เรื่องที่2-การดำเนินการเกี่ยวกับจำนวน_การลบ
 • ตอนที่ 6 ตอนที่1-เรื่องที่2-การดำเนินการเกี่ยวกับจำนวน_การคูณ
 • ตอนที่ 7 ตอนที่1-เรื่องที่2-การดำเนินการเกี่ยวกับจำนวน_การหาร
 • ตอนที่ 8 ตอนที่1-เรื่องที่2-การบวก_การลบ_การคูณ_การหาร_เศษส่วน
 • ตอนที่ 9 ตอนที่1-เรื่องที่3-การแยกตัวประกอบ_การหา_ห-ร-ม_ค-ร-น
 • ตอนที่ 10 ตอนที่2_สาระสำคัญ
 • ตอนที่ 11 ตอนที่2-เรื่องที่1-การวัดและการคาดคะเน
 • ตอนที่ 12 ตอนที่2-เรื่องที่2-การหาพื้นที่และปริมาตร
 • ตอนที่ 13 ตอนที่2-เรื่องที่3-การชั่ง_การตวง
 • ตอนที่ 14 ตอนที่2-เรื่องที่4-เงิน
 • ตอนที่ 15 ตอนที่2-เรื่องที่5-เวลา
 • ตอนที่ 16 ตอนที่2-เรื่องที่6-อุณหภูมิ
 • ตอนที่ 17 ตอนที่2-เรื่องที่7-ทิศ_เข็มทิศ_แผนผัง_แผนที่_มาตราส่วน
 • ตอนที่ 18 ตอนที่2-เรื่องที่8-การบันทึกรายรับ-รายจ่าย
 • ตอนที่ 19 ตอนที่3_สาระสำคัญ
 • ตอนที่ 20 ตอนที่3-เรื่องที่1-รูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ
 • ตอนที่ 21 ตอนที่3-เรื่องที่2-รูปเรขาคณิตสองมิติ
 • ตอนที่ 22 ตอนที่3-เรื่องที่3-รูปเรขาคณิตสามมิติ
 • ตอนที่ 23 ตอนที่3-เรื่องที่4-สมบัติของรูปเรขาคณิตสองและสามมิติ
 • ตอนที่ 24 ตอนที่3-เรื่องที่5-การสร้างรูปเรขาคณิต2มิติ-การประดิษฐ์
 • ตอนที่ 25 ตอนที่3-เรื่องที่6-การนึกภาพสิ่งของทรงเรขาคณิต
 • ตอนที่ 26 ตอนที่4_สาระสำคัญ
 • ตอนที่ 27 ตอนที่4-เรื่องที่1-แบบรูปของจำนวน
 • ตอนที่ 28 ตอนที่4-เรื่องที่2-แบบรูปของเรขาคณิต
 • ตอนที่ 29 ตอนที่4-เรื่องที่3-รูปแบบอื่นๆ
 • ตอนที่ 30 ตอนที่4-เรื่องที่4-ความสัมพันธ์ระหว่างคน-สัตว์-สิ่งของ
 • ตอนที่ 31 ตอนที่4-เรื่องที่5-ความสัมพันธ์เชิงพีชคณิต
 • ตอนที่ 32 ตอนที่5_สาระสำคัญ
 • ตอนที่ 33 ตอนที่5-เรื่องที่1-ความหมายและประโยชน์
 • ตอนที่ 34 ตอนที่5-เรื่องที่2-ลักษณะและประเภทของข้อมูล
 • ตอนที่ 35 ตอนที่5-เรื่องที่3-การอ่าน-แปลความข้อมูลจากแผนภูมิต่างๆ
 • ตอนที่ 36 ตอนที่5-เรื่องที่4-การนำเสนอข้อมูล
 • ตอนที่ 37 ตอนที่5-เรื่องที่5-ความน่าจะเป็น

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก