หนังสือเสียงตามหลักสูตร ระดับประถม

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ช่องทางการประกอบอาชีพ (อช11001) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 3,082
2 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 2,145
3 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,076
4 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,162
5 คณิตศาสตร์ (พค11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 1,966
6 สังคมศึกษา (สค11001) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 2,005
7 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ทักษะการเรียนรู้ ประถม 2551 1,702
8 ลูกเสือ กศน. ระดับประถมศึกษา สค12025 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 16
9 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ ระดับประถมศึกษา 1 สค12022 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 45
10 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน ประถม 2544 772
11 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ประถม 2544 689
12 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) ประถม 2544 689
13 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ประถม 2544 635
14 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 984
15 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ ประถม 2544 850
16 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ ประถม 2544 834
17 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ ประถม 2544 1,220
18 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน (อช11003) ปรับปรุง2554 การประกอบอาชีพ ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 3,335
19 สุขศึกษา พลศึกษา (ทช11002) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,192
20 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,236

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก