ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สุขศึกษา พลศึกษา (ทช11002) ปรับปรุง2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ทักษะการดำเนินชีวิต
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: ประถม
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 327 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน คำนำ สารบัญ คำแนะนำ
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 เรื่อง 1 วัฎจักรชีวิตของมนุษย์
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่อง 2 โครงสร้าง หน้าที่และการทำงานของอวัยวะภายนอก ภายในที่สำคัญของร่างกาย
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่อง 3 การดูแลรักษาป้องกันความผิดปกติของอวัยวะสำคัญของร่างกาย
 • ตอนที่ 4 บทที่ 2 เรื่อง 1 พัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น
 • ตอนที่ 5 บทที่ 2 เรื่อง 2 การดูแลสุขภาพในวัยรุ่น
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 เรื่อง 3 การคุมกำเนิด
 • ตอนที่ 7 บทที่ 2 เรื่อง 4 วิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครอบครัว
 • ตอนที่ 8 บทที่ 2 เรื่อง 5 การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว
 • ตอนที่ 9 บทที่ 2 เรื่อง 6 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น
 • ตอนที่ 10 บทที่ 2 เรื่อง 7 ทักษะการจัดการกับปัญหา
 • ตอนที่ 11 บทที่ 2 เรื่อง 8 หลากหลายความเชื่อที่ผิดในเรื่องเพศ
 • ตอนที่ 12 บทที่ 2 เรื่อง 9 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ
 • ตอนที่ 13 บทที่ 2 เรื่อง 10 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • ตอนที่ 14 บทที่ 3 เรื่อง 1 ความหมาย ความสำคัญและคุณค่าของอาหารและโภชนาการ
 • ตอนที่ 15 บทที่ 3 เรื่อง 2 การเลือกบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ
 • ตอนที่ 16 บทที่ 3 เรื่อง 3 วิธีการถนอมอาหารเพื่อคงคุณค่าของสารอาหาร
 • ตอนที่ 17 บทที่ 3 เรื่อง 4 ความสำคัญของการมีสุขภาพดี
 • ตอนที่ 18 บทที่ 3 เรื่อง 5 หลักการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
 • ตอนที่ 19 บทที่ 3 เรื่อง 6 ปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล
 • ตอนที่ 20 บทที่ 3 เรื่อง 7 คุณค่าและประโยชน์ของการออกกำลังกาย
 • ตอนที่ 21 บทที่ 3 เรื่อง 8 หลักการและวิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 • ตอนที่ 22 บทที่ 3 เรื่อง 9 การปฏิบัติตนในการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ
 • ตอนที่ 23 บทที่ 3 เรื่อง 10 ความหมาย ความสำคัญของกิจกรรมนันทนาการ
 • ตอนที่ 24 บทที่ 3 เรื่อง 11 ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการ
 • ตอนที่ 25 บทที่ 4 โรคติดต่อ เรื่อง 1-8
 • ตอนที่ 26 บทที่ 5 ยาสามัญประจำบ้าน เรื่อง 1-2
 • ตอนที่ 27 บทที่ 6 สารเสพติดอันตราย เรื่อง 1-2
 • ตอนที่ 28 บทที่ 7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เรื่อง 1-4
 • ตอนที่ 29 บทที่ 8 ทักษะชีวิตเพื่อการคิด เรื่อง 1-2
 • ตอนที่ 30 บทที่ 9 อาชีพกับงานบริการด้านสุขภาพ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

panni sa
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก