ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วิทยาศาสตร์ (พว11001) ปรับปรุง 2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ความรู้พื้นฐาน
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: ประถม
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 419 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ปก คำนำ คำแนะนำ โครงสร้าง
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 กระบวนการทางวิทยศาสตร์
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 เทคโนโลยี
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่องที่ 3 วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
 • ตอนที่ 5 บทที่ 1 กิจกรรม
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์
 • ตอนที่ 7 บทที่ 2 เรื่องที่ 1 การเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ตอนที่ 8 บทที่ 2 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ตอนที่ 9 บทที่ 3 สิ่งมีชีวิต
 • ตอนที่ 10 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 ลักษณะและการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิต
 • ตอนที่ 11 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 พืช
 • ตอนที่ 12 บทที่ 3 เรื่องที่ 3 การขยายพันธุ์พืช
 • ตอนที่ 13 บทที่ 3 เรื่องที่ 4 สัตว์
 • ตอนที่ 14 บทที่ 4 ระบบนิเวศ
 • ตอนที่ 15 บทที่ 4 เรื่องที่ 1 ความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น
 • ตอนที่ 16 บทที่ 4 เรื่องที่ 2 ห่วงโซ่อาหาร
 • ตอนที่ 17 บทที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
 • ตอนที่ 18 บทที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
 • ตอนที่ 19 บทที่ 5 เรื่องที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติ
 • ตอนที่ 20 บทที่ 5 เรื่องที่ 2 สิ่งแวดล้อม
 • ตอนที่ 21 บทที่ 6 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
 • ตอนที่ 22 บทที่ 6 เรื่องที่ 1 การเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
 • ตอนที่ 23 บทที่ 6 เรื่องที่ 2 การรายงานสภาพอากาศของท้องถิ่น
 • ตอนที่ 24 บทที่ 7 สารและสมบัติของสาร
 • ตอนที่ 25 บทที่ 7 เรื่องที่ 1 สารและสมบัติของสาร
 • ตอนที่ 26 บทที่ 7 เรื่องที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
 • ตอนที่ 27 บทที่ 8 การแยกสาร
 • ตอนที่ 28 บทที่ 8 เรื่องที่ 1 การแยกสาร
 • ตอนที่ 29 บทที่ 8 เรื่องที่ 2 การเข้าสู่ร่างกายของสาร
 • ตอนที่ 30 บทที่ 8 เรื่องที่ 3 ประเภทของสารที่พบในชีวิตประจำวัน
 • ตอนที่ 31 บทที่ 8 เรื่องที่ 4 สารและผลิตภัณฑ์ของสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ตอนที่ 32 บทที่ 8 เรื่องที่ 5 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารต่อชิวิตและสิ่งแวดล้อม
 • ตอนที่ 33 บทที่ 9 สารในชีวิตประจำวัน
 • ตอนที่ 34 บทที่ 9 เรื่องที่ 1 สมบัติของสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ตอนที่ 35 บทที่ 9 เรื่องที่ 2 สารและผลิตภัณฑ์ของสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ตอนที่ 36 บทที่ 9 เรื่องที่ 3 การเลือกซื้อและการใช้สารอย่างปลอดภัย
 • ตอนที่ 37 บทที่ 10 แรงและการเคลื่อนที่ของแรง
 • ตอนที่ 38 บทที่ 10 เรื่องที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ของแรง
 • ตอนที่ 39 บทที่ 10 เรื่องที่ 2 ความดัน
 • ตอนที่ 40 บทที่ 11 พลังงานในชีวิตประจำวัน และการอนุรักษ์
 • ตอนที่ 41 บทที่ 11 เรื่องที่ 1 พลังงานไฟฟ้า
 • ตอนที่ 42 บทที่ 11 เรื่อง 2 พลังงานแสง
 • ตอนที่ 43 บทที่ 11 เรื่อง 3 พลังงานเสียง
 • ตอนที่ 44 บทที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
 • ตอนที่ 45 บทที่ 12 เรื่องที่ 1 ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ
 • ตอนที่ 46 บทที่ 13 อาชีพช่างไฟฟ้า
 • ตอนที่ 47 บทที่ 13 เรื่องที่ 1 ประเภทของไฟฟ้า
 • ตอนที่ 48 บทที่ 13 เรื่องที่ 2 วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่างไฟฟ้า
 • ตอนที่ 49 บทที่ 13 เรื่องที่ 3 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้า
 • ตอนที่ 50 บทที่ 13 เรื่องที่ 4 การต่อวงจรไฟฟ้า
 • ตอนที่ 51 บทที่ 13 เรื่องที่ 5 กฎของโอห์ม
 • ตอนที่ 52 บทที่ 13 เรื่องที่ 6 การเดินสายไฟฟ้าอย่างง่าย
 • ตอนที่ 53 บทที่ 13 เรื่องที่ 7 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างง่าย
 • ตอนที่ 54 บทที่ 13 เรื่องที่ 8 ความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากอาชีพช่างไฟฟ้า
 • ตอนที่ 55 บทที่ 13 เรื่องที่ 9 การบริหารจัดการและการบริการที่ดี
 • ตอนที่ 56 บทที่ 13 เรื่องที่ 10 โครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ
 • ตอนที่ 57 บทที่ 13 เรื่องที่ 11 คำศัพท์ทางไฟฟ้า
 • ตอนที่ 58 ภาคผนวก (จบเล่ม)

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก