ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายหน้ากับกระบวนการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติจากพม่า: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: สมพงค์ สระแก้ว, ปฏิมา ตั้งปรัชญากูล, มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN), ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย (ARCM), สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUSRI)
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประชาคมอาเซียน

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 125 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ คำชี้แจง สารบัญ
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 บทนำ 1. ความเป็นมาและความสำคัญของการศึกษา
 • ตอนที่ 2 บทที่ 2 สภาพท้่วไป 1. บริบท สถานการณ์แรงงานข้ามชาติฯ
 • ตอนที่ 3 บทที่ 3 ผลการศึกษา 1. การอพยพย้ายถิ่นเข้าทำงานของแรงงานข้ามชาติฯ
 • ตอนที่ 4 บทที่ 3 ผลการศึกษา 3. บทบาทการทำงานของนายหน้าตามกลุ่มสัมพันธุ์ฯ
 • ตอนที่ 5 บทท่ี่ 3 ผลการศึกษา 3.4 บทบาทนายหน้าส่งคนลงเรือประมง
 • ตอนที่ 6 บทที่ 4 บทสรุป ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก