ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กองอาเซียน3 กระทรวงการต่างประเทศ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประชาคมอาเซียน

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 285 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • สารจากรัฐมนตรี คำนำ บทนำ
 • ตอนที่ 1 วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
 • ตอนที่ 2 ความสำเร็จ ความท้าทายและปัญหาอุปสรรคของความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
 • ตอนที่ 3 ยุทธศาสตร์หลักสำหรับการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
 • ตอนที่ 4 การระดมทรัพยากรเพื่อเพิ่มพูนความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
 • ตอนที่ 5 การดำเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บท ฯ
 • ตอนที่ 6 ภาคผนวก 1.1 แถลงการณ์ผู้นำอาเซียนฯ 2.1 ท่าเรือที่กำหนดฯและ 2.2 สถานะการให้สัตยาบันฯ
 • ตอนที่ 7 ภาคผนวก 2.3 ความท้าทายด้านการพัฒนาของเขตเศรษฐกิจอาเซียนตะวันออกฯ
 • ตอนที่ 8 ภาคผนวก 4.1 โครงการเร่งรัดสำหรับการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันฯ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก