ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

50 ปีของไทยในอาเซียน

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประชาคมอาเซียน

          หนังสือ"50 ปีของไทยในอาเซียน" เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มของกรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์การฑูตและการต่างประเทศของประเทศไทย ที่ได้ใช้ความพยายามในการชี้ให้ผู้นำประเทศในภูมิภาคตระหนักถึง สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ที่แท้จริงภายในภูมิภาค ทำให้ผู้นำของประเทศต่าง ๆ เหล่านี้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือภายในภูมิภาค เพื่อผลประโยชน์ของทุกประเทศร่วมกัน ซึ่งการใช้ความพยายามในการโน้มน้าวความคิดของผู้นำประเทศต่าง ๆ  โดยตอกย้ำถึง ความผูกพันที่ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งตัวผู้นำประเทศ มีต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน ทั้งในด้านภาษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ประวัติศาสตร์ และความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวก่อให้เกิด "สมาคมประชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน" ท่านสามารถติดตามรับฟังได้จากหนังสือเสียงสำหรับคนพิการ “50 ปีของไทยในอาเซียน”  โดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
  (ทั้งหมดมี 17 ตอน)
 


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 614 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ คำนิยม สารบัญ
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 บ้านแหลมแท่น 1
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 บ้านแหลมแท่น 2
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 บ้านแหลมแท่น 3
 • ตอนที่ 4 บทที่ 2 สงครามเย็นและอนาคตที่ไม่แน่นอน 1
 • ตอนที่ 5 บทที่ 2 สงครามเย็นและอนาคตที่ไม่แน่นอน 2
 • ตอนที่ 6 บทที่ 3 ยุคแห่งความขัดแย้ง ยุคแห่งความแข็งแกร่ง 1
 • ตอนที่ 7 บทที่ 3 ยุคแห่งความขัดแย้ง ยุคแห่งความแข็งแกร่ง 2
 • ตอนที่ 8 บทที่ 3 ยุคแห่งความขัดแย้ง ยุคแห่งความแข็งแกร่ง 3
 • ตอนที่ 9 บทที่ 4 มิติใหม่ด้านความมั่นคงของอาเซียน 1
 • ตอนที่ 10 บทที่ 4 มิติใหม่ด้านความมั่นคงของอาเซียน 2
 • ตอนที่ 11 บทที่ 5 สู่ความมั่งคั่งของอาเซียน 1
 • ตอนที่ 12 บทที่ 5 สู่ความมั่งคั่งของอาเซียน 2
 • ตอนที่ 13 บทที่ 6 ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 • ตอนที่ 14 บทที่ 7 ประชาคมของทุกคน
 • ตอนที่ 15 บทที่ 8 ไทยและอาเซียนในอีก 50 ปีข้างหน้า 1
 • ตอนที่ 16 บทที่ 8 ไทยและอาเซียนในอีก 50 ปีข้างหน้า 2
 • ตอนที่ 17 ภาคผนวก (จบ)

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก