ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษาเรียงจากน้อยไปมาก จำนวนผู้เข้าชม
41 ศิลปศึกษา (ทช21003) ปรับปรุง 2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 2,918
42 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,073
43 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 1,051
44 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมปลาย 2544 920
45 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) มัธยมปลาย 2544 573
46 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 2544 1,844
47 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) มัธยมต้น 2544 698
48 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมต้น 2544 599
49 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 684
50 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) ประถม 2544 724
51 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ ประถม 2544 1,277
52 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) มัธยมปลาย 2544 589
53 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมปลาย 2544 608
54 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 668
55 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) มัธยมต้น 2544 701
56 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น 2544 728
57 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ ประถม 2544 907
58 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ประถม 2544 728
59 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ ประถม 2544 882
60 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) มัธยมปลาย 2544 583

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก