ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณิตศาสตร์ (พค 21001) ฉบับปรับปรุง 2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ความรู้พื้นฐาน
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมต้น
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 672 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ลิขสิทธิ์ คำนำ
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่องที่ 1 จำนวนเต็มบวก ฯ
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 การเปรียบเที่ยบจำนวนเต็ม
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 3 การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนเต็ม
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่องที่ 4 สมบัติของจำนวนเต็มและการนำไปใช้
 • ตอนที่ 5 บทที่ 2 เศษส่วนและทศนิยม เรื่องที่ 1 ความหมายของเศษส่วนและทศนิยม
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 การเขียนเศษส่วนด้วยทศนิยม ฯ
 • ตอนที่ 7 บทที่ 2 เรื่องที่ 3 การเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม
 • ตอนที่ 8 บทที่ 2 เรื่องที่ 4 การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนและทศนิยม
 • ตอนที่ 9 บทที่ 3 เลขยกกำลัง เรื่องที่ 1 ความหมายและการเขียนเลขยกกำลัง
 • ตอนที่ 10 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 การเขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
 • ตอนที่ 11 บทที่ 3 เรื่องที่ 3 การคูณและการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกัน ฯ
 • ตอนที่ 12 บทที่ 4 อัตราส่วนและร้อยละ เรื่องที่ 1 อัตราส่วน
 • ตอนที่ 13 บทที่ 4 เรื่องที่ 2 สัดส่วน
 • ตอนที่ 14 บทที่ 4 เรื่องที่ 3 ร้อยละ
 • ตอนที่ 15 บทที่ 4 เรื่องที่ 4 การแก้โจทย์ปัญหา ฯ
 • ตอนที่ 16 บทที่ 5 การวัด เรื่องที่ 1 การเปรียบเทียบหน่วยความยาวและพื้นที่
 • ตอนที่ 17 บทที่ 5 เรื่องที่ 2 การเลือกใช้หน่วการวัด ความยาวและพื้นที่
 • ตอนที่ 18 บทที่ 5 เรื่องที่ 3 การหาพื้นที่รูปเรขาคณิต
 • ตอนที่ 19 บทที่ 5 เรื่องที่ 4 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ในสถานการณ์ต่าง ๆ
 • ตอนที่ 20 บทที่ 5 เรื่องที่ 5 การคาดคะเนเวลา ระยะทาง ขนาด น้ำหนัก
 • ตอนที่ 21 บทที่ 6 ปริมาตรและพื้นที่ผิว เรื่องที่ 1 ลักษณะสมบัติและการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม
 • ตอนที่ 22 บทที่ 6 เรื่องที่ 2 การหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกระบอก
 • ตอนที่ 23 บทที่ 6 เรื่องที่ 3 การปริมาณของพิระมิด กรวยและทรงกลม
 • ตอนที่ 24 บทที่ 6 เรื่องที่ 4 การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร
 • ตอนที่ 25 บทที่ 6 เรื่องที่ 5 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและพื้นที่ผิว
 • ตอนที่ 26 บทที่ 6 เรื่องที่ 6 การคาดคะเนปริมาตรและพื้นที่ผิว
 • ตอนที่ 27 บทที่ 7 คู่อันดับและกราฟ เรื่องที่ 1 คู่อันดับ
 • ตอนที่ 28 บทที่ 7 เรื่องที่ 2 กราฟของคู่อันดับ
 • ตอนที่ 29 บทที่ 7 เรื่องที่ 3 การนำคู่อันดับและกราฟไปใช้
 • ตอนที่ 30 บทที่ 8 ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ เรื่องที่ 1 ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เกิดจากการคลี่รูปเรขาคณิต
 • ตอนที่ 31 บทที่ 8 เรื่องที่ 2 ภาพสองมิติที่ได้จากการมอง ฯ
 • ตอนที่ 32 บทที่ 8 เรื่องที่ 3 การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรชาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์
 • ตอนที่ 33 บทที่ 9 สถิติ เรื่องที่ 1 การรวบรวมข้อมูล
 • ตอนที่ 34 บทที่ 9 เรื่องที่ 2 การนำเสนอข้อมูล
 • ตอนที่ 35 บทที่ 9 เรื่องที่ 3 การหาค่ากลางของข้อมูล
 • ตอนที่ 36 บทที่ 9 เรื่องที่ 4 การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูล
 • ตอนที่ 37 บทที่ 9 เรื่องที่ 5 การใช้สถิติข้อมูลและสารสนเทศ
 • ตอนที่ 38 บทที่ 10 ความน่าจะเป็น บทที่ 1 การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
 • ตอนที่ 39 บทที่ 10 เรื่องที่ 2 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
 • ตอนที่ 40 บทที่ 10 เรื่องที่ 3 การนำความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆไปใช้
 • ตอนที่ 41 บทที่ 11 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ เรื่องที่ 1ลักษณะประเภทของงานอาชีพในสังคม
 • ตอนที่ 42 บทที่ 11 เรื่องที่ 2 การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับงานอาชีพในสังคม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก