ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศิลปศึกษา (ทช21003) ปรับปรุง 2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ทักษะการดำเนินชีวิต
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมต้น
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 540 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ลิขสิทธิ์ คำนำ สารบัญ คำแนะนำการใช้หนังสือเรียน
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 ทัศนศิลป์ไทย - จุด เส้น สี แสง เงา และรูปร่าง
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 ความเป็นมาของทัศนศิลป์ไทย
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 3 ความงามและคุณค่าของทัศนศิลปืไทย
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่องที่ 4 การนำความงามของธรรมชาติมาสร้างสรรค์ผลงาน
 • ตอนที่ 5 บทที่ 1 เรื่องที่ 5 ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเอาวัสดุและสิ่งของต่างฯ
 • ตอนที่ 6 บทที่ 1 เรื่องที่ 6 ความซาบซึ้งในวัฒนธรรมของชาติ
 • ตอนที่ 7 บทที่ 2 เรื่องที่ 1 ประวัติดนตรีไทย
 • ตอนที่ 8 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 เทคนิคและวิธีการเล่นเครื่องดนตรีไทย
 • ตอนที่ 9 บทที่ 2 เรื่องที่ 3 วัฒนธรรมทางดนตรีของไทย
 • ตอนที่ 10 บทที่ 2 เรื่องที่ 4 คุณค่าภูมิปัญญาทางดนตรีไทย
 • ตอนที่ 11 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 ความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย
 • ตอนที่ 12 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 ประวัตินาฏศิลป์ไทย
 • ตอนที่ 13 บทที่ 3 เรื่องที่ 3 ประเภทของนาฏศิลป์ไทย
 • ตอนที่ 14 บทที่ 3 เรื่องที่ 4 นาฏยศัพท์
 • ตอนที่ 15 บทที่ 3 เรื่องที่ 5 รำวงมาตรฐาน
 • ตอนที่ 16 บทที่ 3 เรื่องที่ 6 การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย
 • ตอนที่ 17 บทที่ 4 นาฏศิลป์ไทยกับการประกอบอาชีพ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

ธีรพล เพชรสลับสี
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก