ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ภาษาไทย (พท31001) ปรับปรุง2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ความรู้พื้นฐาน
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมปลาย
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 438 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน ปก คำนำ สารบัญ คำแนะนำการใช้หนังสือเรียน
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 การฟังการดู
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 การเลือกสื่อในการฟังและดู
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่องที่ 3 มารยาทในการฟังและดู
 • ตอนที่ 5 บทที่ 2 การพูด
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 เรื่องที่ 1 มารยาทในการพูด
 • ตอนที่ 7 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 ลักษณะการพูดที่ดี
 • ตอนที่ 8 บทที่ 2 เรื่องที่ 3 การพูดในโอกาสต่างๆ
 • ตอนที่ 9 บทที่ 3 การอ่าน
 • ตอนที่ 10 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 ความสำคัญของการอ่าน
 • ตอนที่ 11 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 การใช้วิจารณญาณในการอ่าน
 • ตอนที่ 12 บทที่ 3 เรื่องที่ 3 การอ่านแปลความ ตีความ การขยายความ จับใจความหรือสรุปความ
 • ตอนที่ 13 บทที่ 3 เรืองที่ 4 วรรณคดี
 • ตอนที่ 14 บทที่ 3 เรื่องที่ 5 หลักการวิจารณ์วรรณกรรม
 • ตอนที่ 15 บทที่ 3 เรื่องที่ 6 ภาษาถิ่น
 • ตอนที่ 16 บทที่ 3 เรื่องที่ 7 สำนวน สุภาษิต
 • ตอนที่ 17 บทที่ 3 เรื่องที่ 8 วรรณกรรมท้องถิ่น
 • ตอนที่ 18 บทที่ 4 การเขียน
 • ตอนที่ 19 บทที่ 4 เรื่องที่ 1 หลักการเขียน
 • ตอนที่ 20 บทที่ 4 เรื่องที่ 2 หลักการแต่งคำประพันธ์
 • ตอนที่ 21 บทที่ 4 เรื่องที่ 3 มารยาทและนิสัยรักการเขียน
 • ตอนที่ 22 บทที่ 5 หลักการใช้ภาษา
 • ตอนที่ 23 บทที่ 5 เรื่องที่ 1 ธรรมชาติของภาษา
 • ตอนที่ 24 บทที่ 5 เรื่องที่ 2 ถ้อยคำสำนวน สุภาษิต คำพังเพย
 • ตอนที่ 25 บทที่ 5 เรื่องที่ 3 การใช้พจนานุกรมและสารานุกรม
 • ตอนที่ 26 บทที่ 5 เรื่องที่ 4 คำราชาศัพท์(จบเล่ม)
 • ตอนที่ 27 บทที่ 6 ภาษาไทยกับช่องทางการประกอบอาชีพ
 • ตอนที่ 28 บทที่ 6 เรื่อง 1 คุณค่าของภาษาไทย
 • ตอนที่ 29 บทที่ 6 เรื่อง 2 ภาษาไทยกับช่องทางการประกอบอาชีพ
 • ตอนที่ 30 บทที่ 6 เรื่อง 3 การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้านภาษาไทยฯ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก