ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ทักษะการเรียนรู้ (ทร21001) ปรับปรุง 2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ทักษะการเรียนรู้
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมต้น
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 497 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ปก คำนำ สารบัญ คำแนะนำการใช้ โครงสร้างการเรียนรู้
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 ความหมายและความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่องที่ 3 ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ ฯ
 • ตอนที่ 5 บทที่ 1 เรื่องที่ 4 ปัจจัยที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสำเร็จ
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 การใช้แหล่งเรียนรู้
 • ตอนที่ 7 บทที่ 2 เรื่องที่ 1 ความหมายและความสำคัญของแหล่งเรียนรู้
 • ตอนที่ 8 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้
 • ตอนที่ 9 บทที่ 2 เรื่องที่ 3 แหล่งเรียนรู้สำคัญในชุมชน
 • ตอนที่ 10 บทที่ 2 แบบทดสอบ การใช้แหล่งเรียนรู้
 • ตอนที่ 11 บทที่ 3 การจัดการความรู้
 • ตอนที่ 12 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และหลักการฯ
 • ตอนที่ 13 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 การฝึกทักษะและกระบวนการจัดการความรู้
 • ตอนที่ 14 บทที่ 4 คิดเป็น
 • ตอนที่ 15 บทที่ 4 เรื่องที่ 1 ปฐมบทของการคิดเป็น
 • ตอนที่ 16 บทที่ 4 เรื่องที่ 2 คิดเป็นและกระบวนการคิดเป็น
 • ตอนที่ 17 บทที่ 4 เรื่องที่ 3 ข้อมูลประกอบการคิดเป็น
 • ตอนที่ 18 บทที่ 4 เรื่องที่ 4 กรณีตัวอย่างเพื่อฝึกทักษะ
 • ตอนที่ 19 บทที่ 5 การวิจัยอย่างง่าย
 • ตอนที่ 20 บทที่ 5 เรื่องที่ 1 ความหมายและประโยชน์ของการวิจัยอย่างง่าย
 • ตอนที่ 21 บทที่ 5 เรื่องที่ 2 ขั้นตอนการทำวิจัยอย่างง่าย
 • ตอนที่ 22 บทที่ 5 เรื่องที่ 3 สถิติง่ายๆ เพื่อการวิจัย
 • ตอนที่ 23 บทที่ 5 เรื่องที่ 4 เครื่องมือการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวบข้อมูล
 • ตอนที่ 24 บทที่ 5 เรื่องที่ 5 การเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย
 • ตอนที่ 25 บทที่ 5 เฉลยกิจกรรม
 • ตอนที่ 26 บทที่ 6 ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ
 • ตอนที่ 27 บทที่ 6 เรื่องที่ 1 ความหมายความสำคัญของศักยภาพหลักฯ
 • ตอนที่ 28 บทที่ 6 เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ
 • ตอนที่ 29 บทที่ 6 เรื่องที่ 3 ตัวอย่างอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพหลักของพื้นที่ จบเล่ม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก