ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณิตศาสตร์ (พค 11001) ฉบับปรับปรุง 2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ความรู้พื้นฐาน
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: ประถม
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 664 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ปก คำนำ คำแนะนำ โครงสร้าง
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 การอ่านและเขียนตัวเลขแทนจำนวน
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 ค่าประจำหลักและค่าของตัวเลข
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่องที่ 3 การเขียนจำนวนในรูปกระจาย
 • ตอนที่ 5 บทที่ 1 เรื่องที่ 4 การเลียงลำดับจำนวน
 • ตอนที่ 6 บทที่ 1 เรื่องที่ 5 การประมาณค่า
 • ตอนที่ 7 บทที่ 1 เรื่องที่ 6 สมบัติของจำนวนนับและศูนย์และการนำไปใช้ฯ
 • ตอนที่ 8 บทที่1 เรื่องที่ 7 การบวก การลบ การคูณ การหารฯ_7.1_การบวก
 • ตอนที่ 9 บทที่1 เรื่องที่ 7 การบวก การลบ การคูณ การหารฯ_7.2_การลบ
 • ตอนที่ 10 บทที่1 เรื่องที่ 7 การบวก การลบ การคูณ การหารฯ_7.3_การคูณ
 • ตอนที่ 11 บทที่1 เรื่องที่ 7 การบวก การลบ การคูณ การหารฯ_7.4_การหาร
 • ตอนที่ 12 บทที่ 1 เรื่องที่ 8 ตัวประกอบของจำนวนนับและการหาตัวประกอบ
 • ตอนที่ 13 บทที่ 1 เรื่องที่ 9 จำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ
 • ตอนที่ 14 บทที่ 1 เรื่องที่ 10 การแยกตัวประกอบ
 • ตอนที่ 15 บทที่ 1 เรื่องที่ 11 การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
 • ตอนที่ 16 บทที่ 2 เศษส่วน
 • ตอนที่ 17 บทที่ 2 เรื่องที่ 1 ความหมายลักษณะของเศษส่วนฯ
 • ตอนที่ 18 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 การเขียนเศาส่วนให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำฯ
 • ตอนที่ 19 บทที่ 2 เรื่องที่ 3 การเปรียบเทียบเศษส่วน
 • ตอนที่ 20 บทที่ 2 เรื่องที่ 4 การบวกลบเศษส่วนและโจทย์ปัญหา
 • ตอนที่ 21 บทที่ 2 เรื่องที่ 5 การคูณเศษส่วนและโจทย์ปัญหา
 • ตอนที่ 22 บทที่ 2 เรื่องที่ 6 การหารเศษส่วนและโจทย์ปัญหา
 • ตอนที่ 23 บทที่2 เรื่องที่ 7 การบวกลบคูณหารเศษส่วนระคนและโจทย์ปัญหา
 • ตอนที่ 24 บทที่ 3 ทศนิยม
 • ตอนที่ 25 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 ความหมายการอ่านและการเขียนทศนิยม
 • ตอนที่ 26 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 ค่าประจำหลักและค่าของตัวเลขในแต่ละหลักของทศนิยม
 • ตอนที่ 27 บทที่ 3 เรื่องที่ 3 การเขียนทศนิยมในรูปการกระจาย
 • ตอนที่ 28 บทที่ 3 เรื่องที่ 4 การเปรียบเทียบทศนิยมและเรียงลำดับทศนิยม
 • ตอนที่ 29 บทที่ 3 เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน
 • ตอนที่ 30 บทที่ 3 เรื่อง ที่ 6 การประมาณค่าใกล้เคียงทศนิยม
 • ตอนที่ 31 บทที่ 3 เรื่องที่ 7 การบวกลบทศนิยมและโจทย์ปัญหา
 • ตอนที่ 32 บทที่ 3 เรื่องที่ 8 การคูณหารทศนิยมและโจทย์ปัญหา
 • ตอนที่ 33 บทที่ 4 ร้อยละ
 • ตอนที่ 34 บทที่ 4 เรื่องที่ 1 ความหมายของร้อยละ
 • ตอนที่ 35 บทที่ 4 เรื่องที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและร้อยละ
 • ตอนที่ 36 เรื่องที่ 3 โจทย์ปัญหาการคูณการหารและการประยุกต์
 • ตอนที่ 37 บทที่ 5 การวัด
 • ตอนที่ 38 บทที่ 5 เรื่องที่ 1 การวัดความยาวและระยะทาง
 • ตอนที่ 39 บทที่ 5 เรื่องที่ 2 การชั่งและการตวง
 • ตอนที่ 40 บทที่ 5 เรื่องที่ 3 การหาพื้นที่
 • ตอนที่ 41 บทที่ 5 เรื่องที่ 4 ปริมาตรและความจุ
 • ตอนที่ 42 บทที่ 5 เรื่องที่ 5 ทิศและแผนผัง
 • ตอนที่ 43 บทที่ 5 เรื่องที่ 6 เงิน
 • ตอนที่ 44 บทที่ 5 เรื่องที่ 7 อุณหภูมิ
 • ตอนที่ 45 บทที่ 5 เรื่องที่ 8 เวลา
 • ตอนที่ 46 บทที่ 5 เรื่องที่ 9 การคาดคะเน
 • ตอนที่ 47 บทที่ 6 เรขาคณิต
 • ตอนที่ 48 บทที่ 6 เรื่องที่ 1 รูปเรขาคณิต 1 มิติ
 • ตอนที่ 49 บทที่ 6 เรื่องที่ 2 รูปเรขาคณิต 2 มิติ
 • ตอนที่ 50 บทที่ 6 เรื่องที่ 3 รูปเรขาคณิต 3 มิติ
 • ตอนที่ 51 บทที่ 6 เรื่องที่ 4 ลูกบาศก์
 • ตอนที่ 52 บทที่ 6 เรื่องที่ 5 การสร้างรูปเรขาคณิต
 • ตอนที่ 53 บทที่ 6 เรื่องที่ 6 การประดิษฐ์รูปเรขาคณิต 3 มิติ
 • ตอนที่ 54 บทที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
 • ตอนที่ 55 บทที่ 7 เรื่องที่ 1 สถิติเบื้องต้น
 • ตอนที่ 56 บทที่ 7 เรื่องที่ 2 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
 • ตอนที่ 57 เฉลยแบบฝึกหัด บทที่1 จำนวนและการดำเนินการ
 • ตอนที่ 58 เฉลยแบบฝึกหัด บทที่2 เศษส่วน
 • ตอนที่ 59 เฉลยแบบฝึกหัด บทที่3 ทศนิยม
 • ตอนที่ 60 เฉลยแบบฝึกหัด บทที่4 ร้อยละ
 • ตอนที่ 61 เฉลยแบบฝึกหัด บทที่5 การวัด
 • ตอนที่ 62 เฉลยแบบฝึกหัด บทที่6 เรขาคณิต
 • ตอนที่ 63 เฉลยแบบฝึกหัด บทที่7 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก