ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค11002) ปรับปรุง2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: การพัฒนาสังคม
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: ประถม
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 840 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 คำแนะนำ โครงสร้างรายวิชา
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 ศาสนา
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 ความหมายของศาสนา
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 ประวัติศาสดา
 • ตอนที่ 5 บทที่ 1 เรื่องที่ 3 หลักธรรมมของศาสนาต่าง ๆ
 • ตอนที่ 6 บทที่ 1 เรื่องที่ 4 การปฏิยติตนตามศาสนาต่าง ๆ
 • ตอนที่ 7 บทที่ 1 เรื่องที่ 5 บุคคลตัวอย่างที่ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต
 • ตอนที่ 8 บทที่ 1 เรื่องที่ 6 การอยู่ร่วมกันของคนไทยที่ต่างศาสนา
 • ตอนที่ 9 บทที่ 1 ศาสนา เรื่อง กิจกรรมท้ายบทที่ 1
 • ตอนที่ 10 บทที่ 2 วัฒนธรรมประเพณี
 • ตอนที่ 11 บทที่ 2 เรื่องที่ 1คสามหมายความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณี
 • ตอนที่ 12 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นและของประเทศ
 • ตอนที่ 13 บทที่ 2 เรื่องที่ 3 การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
 • ตอนที่ 14 บทที่ 2 เรื่องที่ 4 ค่านิยมที่พึงประสงค์ของไทยและของท้องถิ่น
 • ตอนที่ 15 บทที่ 2 เรื่องที่ 5 การประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์
 • ตอนที่ 16 บทที่ 2 วัฒนธรรม เรื่อง กิจกรรมท้ายบทที่ 2
 • ตอนที่ 17 บทที่ 3 หน้าที่พลเมืองไทย
 • ตอนที่ 18 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 การปกครองระบอบประชาธิปไตย
 • ตอนที่ 19 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 สถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย
 • ตอนที่ 20 บทที่ 3 เรื่องที่ 3 รัฐธรรมนูญ
 • ตอนที่ 21 บทที่ 3 เรื่องที่ 4 ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
 • ตอนที่ 22 บทที่ 3 เรื่องที่ 5 กฎหมายเกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว
 • ตอนที่ 23 บทที่ 3 เรื่องที่ 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
 • ตอนที่ 24 บทที่ 3 เรื่องที่ 7 กฎหมายอื่น ๆ
 • ตอนที่ 25 บทที่ 3 เรื่องที่ 8 การปฏิบัติตนตามกฎหมายและรักษาสิทธิเสรีภาพของตนเองในกรอบของกฎหมาย
 • ตอนที่ 26 บทที่ 3 เรื่อง กิจกรรมท้ายบทที่ 3
 • ตอนที่ 27 แนวเฉลยกิจกรรมท้ายบท

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก