ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ภาษาไทย (พท11001) ปรับปรุง2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ความรู้พื้นฐาน
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: ประถม
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 151 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ปก คำแนะนำการใช้หนังสือ โครงสร้างรายวิชา คำนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 การฟังและการดู
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 หลักการความสำคัญจุดมุ่งหมายของการฟังและการดู
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 การฟังการดูเพื่อจับใจความสำคัญ
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่องที่ 3 การฟังและดูเพื่อสรุปความ
 • ตอนที่ 5 บทที่ 1 เรื่องที่ 4 มารยาทในการฟังและการดู
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 การพูด
 • ตอนที่ 7 บทที่2 เรื่องที่ 1 การพูด ความสำคัญของการพูด
 • ตอนที่ 8 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 การเตรียมการพูด และลักษณะการพูดที่ดี
 • ตอนที่ 9 บทที่ 2 เรื่องที่ 3 การพูดในโอกาสต่าง ๆ
 • ตอนที่ 10 บทที่ 2 เรื่องที่ 4 มารยาทในการพูด
 • ตอนที่ 11 บทที่ 3 การอ่าน
 • ตอนที่ 12 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 หลักการความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการอ่าน
 • ตอนที่ 13 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 การอ่านร้อยแก้ว
 • ตอนที่ 14 บทที่ 3 เรื่องที่ 3 การอ่านร้อยกรอง
 • ตอนที่ 15 บทที่ 3 เรื่องที่ 4 การเลือกอ่านหนังสือและประโยชน์ของการอ่าน
 • ตอนที่ 16 บทที่ 3 เรื่องที่ 5 มารยาทในการอ่านและสร้างนิสัยรักการอ่าน
 • ตอนที่ 17 บทที่ 4 การเขียน
 • ตอนที่ 18 บทที่ 4 เรื่องที่ 1 หลักการเขียนและความสำคัญของการเขียน
 • ตอนที่ 19 บทที่ 4 เรื่องที่ 2 การเขียนภาษาไทย
 • ตอนที่ 20 บทที่ 4 เรื่องที่ 3 การเขียนสะกดและประสมคำ
 • ตอนที่ 21 บทที่ 4 เรื่องที่ 4 การเขียนสื่อสาร
 • ตอนที่ 22 บทที่ 4 เรื่องที่ 5 การเขียนตามรูปแบบ
 • ตอนที่ 23 บทที่ 4 เรื่องที่ 6 การเขียนรายงานการค้นคว้าและอ้างอิงความรู้
 • ตอนที่ 24 บทที่ 4 เรื่องที่ 7 การเขียนกรอกรายการ
 • ตอนที่ 25 บทที่ 4 เรื่องที่ 8 มารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียน
 • ตอนที่ 26 บทที่ 5 หลักการใช้ภาษา
 • ตอนที่ 27 บทที่ 5 เรื่องที่ 1 เสียง รูปอักษรไทย และไตรยางค์
 • ตอนที่ 28 บทที่ 5 เรื่องที่ 2 ความหมายและหน้าที่ของคำ กลุ่มคำ และประโยค
 • ตอนที่ 29 บทที่ 5 เรื่องที่ 3 เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อ
 • ตอนที่ 30 บทที่ 5 เรื่องที่ 4 หลักการใช้พจนานุกรม คำราชาศัพท์และคำสุภาพ
 • ตอนที่ 31 บทที่ 5 เรื่องที่ 5 สำนวนภาษา
 • ตอนที่ 32 บทที่ 5 เรื่องที่ 6 การใช้ทักษะทางภาษาเป็นเครื่องมือการแสวงหาความรู้
 • ตอนที่ 33 บทที่ 5 เรื่องที่ 7 ลักษณะของคำไทย คำภาษาท้องถิ่นและคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
 • ตอนที่ 34 บทที่ 6 วรรณคดีและวรรณกรรม
 • ตอนที่ 35 บทที่ 6 เรื่องที่ 1 ความหมาย คุณค่า และประโยชน์ของนิทาน นิทานพื้นบ้าน และวรรณกรรมท้องถิ่น
 • ตอนที่ 36 บทที่ 6 เรื่องที่ 2 ความหมายของวรรณคดี และวรรณกรรมที่น่าศึกษา
 • ตอนที่ 37 เฉลยแบบฝึกหัด(จบเล่ม)

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก