หนังสือเสียงตามหลักสูตร ระดับมัธยมต้น

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ (อช21001) การประกอบอาชีพ มัธยมต้น 2551 3,341
2 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมต้น 2551 1,075
3 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 2,839
4 ภาษาไทย (พท21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 1,872
5 สังคมศึกษา (สค21001) การพัฒนาสังคม มัธยมต้น 2551 2,985
6 ทักษะการเรียนรู้ (ทร21001) ทักษะการเรียนรู้ มัธยมต้น 2551 1,032
7 ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษา สค22021 รายวิชาเลือกบังคับ มัธยมต้น 2551 6
8 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สค 22019 รายวิชาเลือกบังคับ มัธยมต้น 2551 41
9 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมต้น 2544 566
10 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) มัธยมต้น 2544 723
11 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) มัธยมต้น 2544 663
12 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) มัธยมต้น 2544 659
13 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 640
14 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมต้น 2544 634
15 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2544 764
16 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น 2544 689
17 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (อช21003) ปรับปรุง2554 การประกอบอาชีพ มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 4,814
18 สุขศึกษา พลศึกษา (ทช21002) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 3,389
19 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 1,686
20 ศิลปศึกษา (ทช21003) ปรับปรุง 2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 2,817

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก