หนังสือเสียงตามหลักสูตร ระดับมัธยมต้น

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ (อช21001) การประกอบอาชีพ มัธยมต้น 2551 3,181
2 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมต้น 2551 975
3 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 2,620
4 ภาษาไทย (พท21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 1,731
5 สังคมศึกษา (สค21001) การพัฒนาสังคม มัธยมต้น 2551 2,764
6 ทักษะการเรียนรู้ (ทร21001) ทักษะการเรียนรู้ มัธยมต้น 2551 952
7 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมต้น 2544 510
8 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) มัธยมต้น 2544 656
9 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) มัธยมต้น 2544 590
10 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) มัธยมต้น 2544 602
11 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 577
12 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมต้น 2544 559
13 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2544 685
14 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น 2544 623
15 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (อช21003) ปรับปรุง2554 การประกอบอาชีพ มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 4,634
16 สุขศึกษา พลศึกษา (ทช21002) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 3,179
17 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 1,522
18 ศิลปศึกษา (ทช21003) ปรับปรุง 2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 2,626
19 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (พต21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 5,115
20 คณิตศาสตร์ (พค 21001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 3,097

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก