ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ภาษาไทย (พท21001)

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ความรู้พื้นฐาน
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมต้น
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1050 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ปก คำนำ สารบัญ คำแนะนำการใช้หนังสือเรียน โครงสร้างรายวิชา
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 การฟัง การดู
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 หลักการเบื้องต้นของการฟังและการดู
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 หลักการฟัเพื่อจับใจความสำคัญ
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่องที่ 3 หลักการฟัง การดู และการพูดอย่างมีวิจารณญาณ
 • ตอนที่ 5 บทที่ 1 เรื่องที่ 4 มารยาทในการฟัง การพูด
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 การพูด
 • ตอนที่ 7 บทที่2 เรื่องที่1 สรุปความจับประเด็นสำคัญของเรื่องที่พูด
 • ตอนที่ 8 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 การพูดในโอกาสต่างๆ
 • ตอนที่ 9 บทที่ 2 เรื่องที่ 3 มารยาทในการพูด
 • ตอนที่ 10 บทที่ 3 การอ่าน
 • ตอนที่ 11 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 การอ่านในใจ
 • ตอนที่ 12 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 การอ่านออกเสียง
 • ตอนที่ 13 บทที่ 3 เรื่องที่ 3 การอ่านจับใจความสำคัญ
 • ตอนที่ 14 บทที่ 3 เรื่องที่ 4 มารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน
 • ตอนที่ 15 บทที่ 4 การเขียน
 • ตอนที่ 16 บทที่ 4 เรื่องที่ 1 หลักการเขียน การใช้ภาษาในการเขียน
 • ตอนที่ 17 บทที่ 4 เรื่องที่ 2 การเขียนเรียงความและย่อความ
 • ตอนที่ 18 บทที่ 4 เรื่องที่ 3 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
 • ตอนที่ 19 บทที่ 4 เรื่องที่ 4 หลักการเขียนแผนภาพความคิด
 • ตอนที่ 20 บทที่ 4 เรื่องที่ 5 การสร้างนิสัยรักการเขียนและการศึกษาค้นคว้า
 • ตอนที่ 21 บทที่ 5 หลักการใช้ภาษา
 • ตอนที่ 22 บทที่ 5 เรื่องที่ 1 การใช้คำและการสร้างคำในภาษาไทย
 • ตอนที่ 23 บทที่ 5 เรื่องที่ 2 การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อ
 • ตอนที่ 24 บทที่ 5 เรื่องที่ 3 ชนิดและหน้าที่ของประโยค
 • ตอนที่ 25 บทที่ 5 เรื่องที่ 4 หลักในการสะกดคำ
 • ตอนที่ 26 บทที่ 5 เรื่องที่ 5 คำราชาศัพท์
 • ตอนที่ 27 บทที่ 5 เรื่องที่ 6 การใช้สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
 • ตอนที่ 28 บทที่ 5 เรื่องที่ 7 หลักการแต่งคำประพันธ์
 • ตอนที่ 29 บทที่ 5 เรื่องที่ 8 การใช้ภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
 • ตอนที่ 30 บทที่ 6 วรรณคดีและวรรณกรรม
 • ตอนที่ 31 บทที่ 6 เรื่องที่ 1 หลักการพิจารณาวรรณคดีและหลักการพินิจวรรณกรรม
 • ตอนที่ 32 บทที่ 6 เรื่องที่ 2 หลักการพินิจวรรณกรรมด้านวรรณศิลป์และด้านสังคม
 • ตอนที่ 33 บทที่ 6 เรื่องที่ 3 เพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก
 • ตอนที่ 34 เฉลย กิจกรรม(จบเล่ม)

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก