ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณิตศาสตร์ กศน.

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมต้น
หลักสูตรปีการศึกษา: 2544

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1110 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ตอนที่ 1 คำแนะนำการใช้ชุดวิชา-สารบัญ
 • ตอนที่ 2 ตอนที่1-เรื่องที่1-สมบัติของจำนวนนับ
 • ตอนที่ 3 ตอนที่1-เรื่องที่2-ระบบจำนวนเต็ม
 • ตอนที่ 4 ตอนที่1-เรื่องที่3-เลขยกกำลัง
 • ตอนที่ 5 ตอนที่1-เรื่องที่4-เศษส่วน
 • ตอนที่ 6 ตอนที่1-เรื่องที่5-ทศนิยม
 • ตอนที่ 7 ตอนที่1-เรื่องที่6-จำนวนจริงรากที่2และรากที่3
 • ตอนที่ 8 ตอนที่1-เรื่องที่7-การประมาณค่า
 • ตอนที่ 9 ตอนที่1-เรื่องที่8-อัตราส่วนเศษส่วนและร้อยละ
 • ตอนที่ 10 ตอนที่2-เรื่องที่1-พื้นที่ผิวและปริมาตร
 • ตอนที่ 11 ตอนที่2-เรื่องที่2-หน่วยวัดระบบไทย-อังกฤษ-เมตริก
 • ตอนที่ 12 ตอนที่2-เรื่องที่3-การคาดคะเน
 • ตอนที่ 13 ตอนที่3_สาระสำคัญ
 • ตอนที่ 14 ตอนที่3_เรื่องที่1-พื้นฐานทางเรขาคณิต
 • ตอนที่ 15 ตอนที่3_เรื่องที่2-การเปลียนแปลงทางเรขาคณิต
 • ตอนที่ 16 ตอนที่3_เรื่องที่3-ทฤษฏีบทพีธากอรัสและบทกลับ
 • ตอนที่ 17 ตอนที่3_เรื่องที่4-ความคล้าย
 • ตอนที่ 18 ตอนที่4_สาระสำคัญ
 • ตอนที่ 19 ตอนที่4_เรื่องที่1-คู่อันดับและกราฟ
 • ตอนที่ 20 ตอนที่4_เรื่องที่2-ประโยคสัญลักษณ์และสมการ
 • ตอนที่ 21 ตอนที่4_เรื่องที่3-อสมการ_การแก้อสมการและกราฟแสดงคำตอบ
 • ตอนที่ 22 ตอนที่4_เรื่องที่4-การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • ตอนที่ 23 ตอนที่4_เรื่องที่5-ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรเดียว
 • ตอนที่ 24 ตอนที่5-สาระสำคัญ
 • ตอนที่ 25 ตอนที่5_เรื่องที่1-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
 • ตอนที่ 26 ตอนที่5_เรื่องที่2-ตารางแจกแจงความถี่
 • ตอนที่ 27 ตอนที่5_เรื่องที่3-การหาค่ากลางของข้อมูล
 • ตอนที่ 28 ตอนที่5_เรื่องที่4-การนำเสนอข้อมูล
 • ตอนที่ 29 ตอนที่6-สาระสำคัญ
 • ตอนที่ 30 ตอนที่6_เรื่องที่1-ความหมายของความน่าจะเป็น
 • ตอนที่ 31 ตอนที่6_เรื่องที่2-การทดลองสุ่ม
 • ตอนที่ 32 ตอนที่6_เรื่องที่3-เหตุการณ์
 • ตอนที่ 33 ตอนที่6_เรื่องที่4-ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
 • ตอนที่ 34 ตอนที่7-สาระสำคัญ
 • ตอนที่ 35 ตอนที่7_เรื่องที่1-ระบบคณิตศาสตร์
 • ตอนที่ 36 ตอนที่7_เรื่องที่2-ลักษณะการใช้เหตุผลแบบอนุมาน-อุปมาน
 • ตอนที่ 37 ตอนที่7_เรื่องที่3-การตรวจสอบความสมเหตุสมผล

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก