ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001) ปรับปรุง2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ทักษะการดำเนินชีวิต
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมต้น
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 570 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ปก คำนำ
 • ตอนที่ 1 สารบัญ คำแนะนำ โครงสร้างรายวิชา
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 ความพอเพียง
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 ความเป็นมา ความหมาย หลักการแนวคิด
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่อง ที่ 2 การแสวงหาความรู้
 • ตอนที่ 5 บทที่ 1 เรื่อง กิจกรรมที่ 1
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 การประกอบอาชีพอย่างพอเพียง
 • ตอนที่ 7 บทที่ 2 เรื่องที่ 1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากร
 • ตอนที่ 8 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพ
 • ตอนที่ 9 บทที่ 2 เรื่อง กิจกรรมที่ 2
 • ตอนที่ 10 บทที่ 3 การวางแผนประกอบอาชีพแบบพอเพียง
 • ตอนที่ 11 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 การวางแผนการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา
 • ตอนที่ 12 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 โครงการและการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา
 • ตอนที่ 13 บทที่ 3 เรื่อง กิจกรรมที่ 3
 • ตอนที่ 14 บทที่ 4 เครือข่ายดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
 • ตอนที่ 15 บทที่ 4 เรื่องที่ 1 การส่งเสริมเผยแพร่ ขยายผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
 • ตอนที่ 16 บทที่ 4 เรื่องที่ 2 การสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต
 • ตอนที่ 17 บทที่ 4 เรื่องที่ 3 กระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
 • ตอนที่ 18 บทที่ 4 เรื่อง กิจกรรมที่ 4

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก