ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน.

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา)
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมต้น
หลักสูตรปีการศึกษา: 2544

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 510 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ตอนที่ 1 สารบัญ คำแนะนำ
 • ตอนที่ 2 แบบทดสอบก่อนเรียน
 • ตอนที่ 3 โครงสร้างชุดวิชา
 • ตอนที่ 4 ส่วนที่1 ทัศนศิลป์ ตอนที่ 1 ความงามและคุณค่า
 • ตอนที่ 5 ส่วนที่1 ทัศนศิลป์ ตอนที่ 2 การสร้างสรรค์งานศิลปะ
 • ตอนที่ 6 ส่วนที่1 ทัศนศิลป์ ตอนที่ 3 การวิจารณ์งานศิลปะ
 • ตอนที่ 7 ส่วนที่2 ดนตรี ตอนที่ 4 ดนตรีเพื่อการสร้างสรรค์
 • ตอนที่ 8 ส่วนที่2 ดนตรี ตอนที่ 5 วัฒนธรรมดนตรี
 • ตอนที่ 9 ส่วนที่3 นาฏศิลป์ ตอนที่ 6 สุนทรียนาฏศิลป์ไทย
 • ตอนที่ 10 ส่วนที่3 นาฏศิลป์ ตอนที่ 7 ประวัติและคุณค่า
 • ตอนที่ 11 แบบทดสอบหลังเรียน
 • ตอนที่ 12 เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
 • ตอนที่ 13 เฉลยกิจกรรมตอนที่ 4
 • ตอนที่ 14 เฉลยกิจกรรมตอนที่ 5
 • ตอนที่ 15 เฉลยกิจกรรมตอนที่ 6
 • ตอนที่ 16 เฉลยกิจกรรมตอนที่ 7
 • ตอนที่ 17 แหล่งการเรียนรู้

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก