ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ทักษะการเรียนรู้ (ทร21001)

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ทักษะการเรียนรู้
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมต้น
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 720 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ปก คำนำ สารบัญ คำแนะนำ โครงสร้างรายวิชา
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 ความหมาย และความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่องที่ 3 ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 • ตอนที่ 5 บทที่ 2 การใช้แหล่งเรียนรู้
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 เรื่องที่ 1 ความหมายและความสำคัญของแหล่งเรียนรู้
 • ตอนที่ 7 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สำคัญของชุมชน
 • ตอนที่ 8 บทที่ 2 เรื่องที่ 3 การใช้แหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • ตอนที่ 9 บทที่ 3 การจัดการความรู้
 • ตอนที่ 10 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และหลักการจัดในการจัดการความรู้
 • ตอนที่ 11 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 รูปแบบและกระบวนการในการจัดการความรู้
 • ตอนที่ 12 บทที่ 3 เรื่องที่ 3 การรวมกลุ่มเพื่อต่อยอดความรู้
 • ตอนที่ 13 บทที่ 3 เรื่องที่ 4 การฝึกทักษะกระบวนการจัดการความรู้
 • ตอนที่ 14 บทที่ 4 การคิดเป็น
 • ตอนที่ 15 บทที่ 4 เรื่องที่ 1 ทบทวนความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่-การศึกษานอกโรงเรียน และการเชื่อมโยงไปสู่ปรัชญาคิดเป็น
 • ตอนที่ 16 บทที่ 4 เรื่องที่ 2 ลักษณะของข้อมูลและการเปรียบเทียบข้อมูลด้านวิชาการ ตนเอง และสังคมสิ่งแวดล้อม
 • ตอนที่ 17 บทที่ 5 การวิจัยอย่างง่ายคืออะไร
 • ตอนที่ 18 บทที่ 5 เรื่องที่ 1 ความหมายของการวิจัย และความหมายของการวิจัยอย่างง่าย
 • ตอนที่ 19 บทที่ 5 เรื่องที่ 2 ขั้นตอนการทำวิจัยอย่างง่าย
 • ตอนที่ 20 บทที่ 5 เรื่องที่ 3 การเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย
 • ตอนที่ 21 บทที่ 5 เรื่องที่ 4 สถิติง่าย ๆ เพื่อการวิจัย
 • ตอนที่ 22 บทที่ 5 เรื่องที่ 5 การสร้างเครื่องมือการวิจัย
 • ตอนที่ 23 บทที่ 5 เรื่องที่ 6 การเขียนรายงานการวิจัยอย่างง่ายและการเผยแพร่ผลงานการวิจัย(จบเล่ม)

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก