ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สุขศึกษา พลศึกษา (ทช21002) ปรับปรุง2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ทักษะการดำเนินชีวิต
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมต้น
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 502 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน คำนำ คำแนะนำ โครงสร้าง
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 เรื่อง 1 โครงสร้าง หน้าที่และการทำงานของระบบต่าง ๆ
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่อง 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตฯ
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่อง 3 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตามวัย
 • ตอนที่ 4 บทที่ 2 เรื่อง 1 การเสริมสร้างสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัว
 • ตอนที่ 5 บทที่ 2 เรื่อง 2 การออกกำลังกาย
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 เรื่อง 3 หลักการและรูปแบบการ
 • ตอนที่ 7 บทที่ 3 เรื่อง 1 สรีระร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธ์
 • ตอนที่ 8 บทที่ 3 เรื่อง 2 การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว
 • ตอนที่ 9 บทที่ 3 เรื่อง 3 พฤติกรรมที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์
 • ตอนที่ 10 บทที่ 3 เรื่อง 4 สุขภาพทางเพศ
 • ตอนที่ 11 บทที่ 4 เรื่อง 1 สารอาหาร
 • ตอนที่ 12 บทที่ 4 เรื่อง 2 วิธีการประกอบอาหารเพื่อคงคุณค่าของสารอาหาร
 • ตอนที่ 13 บทที่ 4 เรื่อง 3 ความเชื่อและค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภค
 • ตอนที่ 14 บทที่ 4 เรื่อง 4 ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ
 • ตอนที่ 15 บทที่ 5 เรื่อง 1 โรคระบาด ความหมาย ความสำคัญฯ
 • ตอนที่ 16 บทที่ 5 เรื่อง 2 โรคที่เป็นปัยหาสาธารณสุขของประเทศ
 • ตอนที่ 17 บทที่ 6 เรื่อง 1 ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร
 • ตอนที่ 18 บทที่ 6 เรื่อง 2 อันตรายจาการใช้ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร
 • ตอนที่ 19 บทที่ 7 เรื่อง 1 การป้องกันสารเสพติ
 • ตอนที่ 20 บทที่ 7 เรื่อง 2 ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด
 • ตอนที่ 21 บทที่ 7 เรื่อง 3 การป้องกันและหลีกเลี่ยงการติดสารเสพติด
 • ตอนที่ 22 บทที่ 8 เรื่อง 1 (1.1-1.3) การป้องกันอันตรายจากการประกอบอาชีพ
 • ตอนที่ 23 บทที่ 8 เรื่อง 1 (1.4-1.7) ความปลอดภัยในการทำงานกับผลิตภัณฑ์เคมี
 • ตอนที่ 24 บทที่ 8 เรื่อง 2 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • ตอนที่ 25 บทที่ 9 ทักษะชีวิตเพื่อการสื่อสาร

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

จุฑามาศ
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก