ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วิทยาศาสตร์ (พว21001)

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ความรู้พื้นฐาน
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมต้น
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 840 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ สารบัญ คำแนะนำ โครงสร้าง
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 ทักษะทางวิทางศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 เทคโนโลยี
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่องที่ 3 วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
 • ตอนที่ 5 บทที่ 1 เรื่อง แบบทดสอบ
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์
 • ตอนที่ 7 บทที่ 2 เรื่องที่ 1 ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ตอนที่ 8 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ตอนที่ 9 บทที่ 2 เรื่องที่ 3 การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ตอนที่ 10 บทที่ 2 เรื่อง แบบทดสอบ 8
 • ตอนที่ 11 บทที่ 3 เซลล์
 • ตอนที่ 12 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 ลักษณะรูปร่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
 • ตอนที่ 13 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 องค์ประกอบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
 • ตอนที่ 14 บทที่ 3 เรื่องที่ 3 กระบวนการที่สารผ่านเซลล์
 • ตอนที่ 15 บทที่ 3 เรื่อง แบบฝึกหัด
 • ตอนที่ 16 บทที่ 4 กระบวนการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์
 • ตอนที่ 17 บทที่ 4 เรื่องที่ 1 การดำรงชีวิตของพืช
 • ตอนที่ 18 บทที่ 4 เรื่องที่ 2 การดำรงชีวิตของสัตว์
 • ตอนที่ 19 บทที่ 4 เรื่อง แบบฝึกหัดท้ายบท
 • ตอนที่ 20 บทที่ 5 เรื่อง ระบบนิเวศ
 • ตอนที่ 21 บทที่ 5 เรื่องที่ 1 ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ
 • ตอนที่ 22 บทที่ 5 เรื่องที่ 2 การถ่ายทอดพลังงาน
 • ตอนที่ 23 บทที่ 5 เรื่องที่ 3 สายใยอาหาร
 • ตอนที่ 24 บทที่ 5 เรื่องที่ 4 วัฏจักรของน้ำ
 • ตอนที่ 25 บทที่ 5 เรื่องที่ 5 วัฏจักรของคาร์บอน
 • ตอนที่ 26 บทที่5 เรื่อง แบบฝึกหัดท้ายบท
 • ตอนที่ 27 บทที่ 6 เรื่อง โลกบรรยากาศปรากฎการณ์ทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

ัีyuwadee
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก