ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ช่องทางการพัฒนาอาชีพ (อช21001)

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: การประกอบอาชีพ
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมต้น
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 390 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ปก คำนำ สารบัญ คำแนะนำ โครงสร้าง
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 การงานอาชีพ
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 ความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาอาชีพ
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่อง 2 การพัฒนากระบวนการผลิตอาชีพในชุมชนฯ
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่อง 3 การพัฒนากระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน
 • ตอนที่ 5 บทที่ 1 เรื่อง 4 คุณธรรม จริยธรรม
 • ตอนที่ 6 บทที่ 1 เรื่อง 5 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน สังคม ประเทศและโลก
 • ตอนที่ 7 บทที่ 2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ
 • ตอนที่ 8 บทที่ 2 เรื่องที่ 1 ความจำเป็นในการมองเห็นช่องทางเพื่อพัฒนาอาชีพ
 • ตอนที่ 9 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 ความเป็นไปได้ในการพัฒนาอาชีพ
 • ตอนที่ 10 บทที่ 2 เรื่องที่ 3 การกำหนดวิธีการพัฒนาอาฃีพพร้อมเหตุผล
 • ตอนที่ 11 บทที่ 3 การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ
 • ตอนที่ 12 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 ความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาอาชีพ(จบเล่ม)

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

kaimook_mc
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก