หนังสือเสียงตามหลักสูตร ระดับมัธยมปลาย

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ช่องทางการขยายอาชีพ (อช31001) การประกอบอาชีพ มัธยมปลาย 2551 5,561
2 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช31001) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551 1,753
3 ศิลปศึกษา (ทช31003) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551 3,152
4 วิทยาศาสตร์ (พว31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 3,361
5 ภาษาไทย (พท31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 2,975
6 สังคมศึกษา (สค31001) การพัฒนาสังคม มัธยมปลาย 2551 3,406
7 ทักษะการเรียนรู้ (ทร31001) ทักษะการเรียนรู้ มัธยมปลาย 2551 1,799
8 ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สค32035 รายวิชาเลือกบังคับ มัธยมปลาย 2551 1
9 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สค 32032 รายวิชาเลือกบังคับ มัธยมปลาย 2551 22
10 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมปลาย 2544 569
11 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) มัธยมปลาย 2544 539
12 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) มัธยมปลาย 2544 546
13 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) มัธยมปลาย 2544 556
14 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 615
15 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมปลาย 2544 847
16 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 2544 1,749
17 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ มัธยมปลาย 2544 695
18 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง (อช31003) ปรับปรุง2554 การประกอบอาชีพ มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 7,459
19 สุขศึกษา พลศึกษา (ทช31002) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 4,337
20 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช31001) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 1,966

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก