หนังสือเสียงตามหลักสูตร ระดับมัธยมปลาย

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ช่องทางการขยายอาชีพ (อช31001) การประกอบอาชีพ มัธยมปลาย 2551 5,661
2 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช31001) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551 1,789
3 ศิลปศึกษา (ทช31003) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551 3,220
4 วิทยาศาสตร์ (พว31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 3,447
5 ภาษาไทย (พท31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 3,059
6 สังคมศึกษา (สค31001) การพัฒนาสังคม มัธยมปลาย 2551 3,512
7 ทักษะการเรียนรู้ (ทร31001) ทักษะการเรียนรู้ มัธยมปลาย 2551 1,857
8 ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สค32035 รายวิชาเลือกบังคับ มัธยมปลาย 2551 70
9 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สค 32032 รายวิชาเลือกบังคับ มัธยมปลาย 2551 91
10 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมปลาย 2544 598
11 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) มัธยมปลาย 2544 564
12 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) มัธยมปลาย 2544 571
13 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) มัธยมปลาย 2544 582
14 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 654
15 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมปลาย 2544 901
16 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 2544 1,816
17 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ มัธยมปลาย 2544 721
18 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง (อช31003) ปรับปรุง2554 การประกอบอาชีพ มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 7,575
19 สุขศึกษา พลศึกษา (ทช31002) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 4,413
20 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช31001) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 2,061

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก