หนังสือเสียงตามหลักสูตร ระดับมัธยมปลาย

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ช่องทางการขยายอาชีพ (อช31001) การประกอบอาชีพ มัธยมปลาย 2551 5,510
2 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช31001) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551 1,714
3 ศิลปศึกษา (ทช31003) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551 3,100
4 วิทยาศาสตร์ (พว31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 3,294
5 ภาษาไทย (พท31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 2,904
6 สังคมศึกษา (สค31001) การพัฒนาสังคม มัธยมปลาย 2551 3,337
7 ทักษะการเรียนรู้ (ทร31001) ทักษะการเรียนรู้ มัธยมปลาย 2551 1,745
8 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมปลาย 2544 548
9 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) มัธยมปลาย 2544 521
10 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) มัธยมปลาย 2544 530
11 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) มัธยมปลาย 2544 541
12 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 590
13 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมปลาย 2544 813
14 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 2544 1,708
15 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ มัธยมปลาย 2544 678
16 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง (อช31003) ปรับปรุง2554 การประกอบอาชีพ มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 7,377
17 สุขศึกษา พลศึกษา (ทช31002) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 4,279
18 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช31001) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 1,912
19 ศิลปศึกษา (ทช31003) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 1,297
20 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต31001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 5,222

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก