ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วิทยาศาสตร์ (พว31001)

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ความรู้พื้นฐาน
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมปลาย
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1800 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ปก คำนำ สารบัญ คำแนะนำการใช้หนังสือเรียน โครงสร้างรายวิชา
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และทักษะทางวิทยาศาสตร์
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่องที่ 3 วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
 • ตอนที่ 5 บทที่ 1 กิจกรรมที่ 1
 • ตอนที่ 6 บทที่ 1 แบบทดสอบ
 • ตอนที่ 7 บทที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์
 • ตอนที่ 8 บทที่ 2 เรื่องที่ 1 ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ตอนที่ 9 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ตอนที่ 10 บทที่ 2 เรื่องที่ 3 การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ตอนที่ 11 บทที่ 2 แบบทดสอบ
 • ตอนที่ 12 บทที่ 3 เซลล์
 • ตอนที่ 13 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 เซลล์
 • ตอนที่ 14 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 กระบวนการแบ่งเซลล์
 • ตอนที่ 15 บทที่ 3 เรื่อง แบบฝึกหัด
 • ตอนที่ 16 บทที่ 4 พันธุกรรมและความหมากหลายทางชีวภาพ
 • ตอนที่ 17 บทที่ 4 เรื่องที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 • ตอนที่ 18 บทที่ 4 เรื่องที่ 2 ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ตอนที่ 19 บทที่ 5 เทคโนโลยีชีวภาพ
 • ตอนที่ 20 บทที่ 5 เรื่องที่ 1 ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ
 • ตอนที่ 21 บทที่ 5 เรื่องที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อเทคโนโลีชีวภาพ
 • ตอนที่ 22 บทที่ 5 เรื่องที่ 3 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวัน
 • ตอนที่ 23 บทที่ 5 เรื่องที่ 4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
 • ตอนที่ 24 บทที่ 5 เรื่องที่ 5 ประโยชน์และผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพ
 • ตอนที่ 25 บทที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ตอนที่ 26 บทที่ 6 เรื่องที่ 1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 • ตอนที่ 27 บทที่ 6 เรื่องที่ 2 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติระดับท้องถิ่น
 • ตอนที่ 28 บทที่ 6 เรื่องที่ 3 ปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยาที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อ
 • ตอนที่ 29 บทที่ 6 เรื่องที่ 4 ปัญหาและผลกระทบของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 • ตอนที่ 30 บทที่ 6 เรื่องที่ 5 แนวทางการแก้ไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 • ตอนที่ 31 บทที่ 6 เรื่องที่ 6 การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ตอนที่ 32 บทที่ 6 เรื่องที่ 7 สภาวะโลกร้อน สาเหตุและผลกระทบการป้องกันและแก้ปัญหาโลกร้อน
 • ตอนที่ 33 บทที่ 6 เรื่อง แบบฝึกหัด
 • ตอนที่ 34 บทที่ 7 ธาตุ สมบัติของธาตุและธาตุกัมมันตภาพรังสี
 • ตอนที่ 35 บทที่ 7 เรื่องที่ 1 ความหมายของธาตุ
 • ตอนที่ 36 บทที่ 7 เรื่องที่ 2 ตารางธาตุ
 • ตอนที่ 37 บทที่ 7 เรื่องที่ 3 ธาตุกัมมันตภาพรังสี
 • ตอนที่ 38 บทที่ 8 สมการและปฏิกิริยาเคมี
 • ตอนที่ 39 บทที่ 8 เรื่องที่ 1 สมการเคมี
 • ตอนที่ 40 บทที่ 8 เรื่องที่ 2 หลักการเขียนสมการเคมี
 • ตอนที่ 41 บทที่ 8 เรื่องที่ 3 ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน
 • ตอนที่ 42 บทที่ 8 เรื่อง แบบฝึกหัด
 • ตอนที่ 43 บทที่ 9 โปรตีน คาร์โบไฮเดรต
 • ตอนที่ 44 บทที่ 9 เรื่องที่ 1 โปรตีน
 • ตอนที่ 45 บทที่ 9 เรื่องที่ 2 คาร์โบไฮเดรต
 • ตอนที่ 46 บทที่ 9 เรื่องที่ 3 ลิพิด
 • ตอนที่ 47 บทที่ 9 เรื่อง กิจกรรมการทดลอง
 • ตอนที่ 52 บทที่ 11 สารเคมีกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • ตอนที่ 53 บทที่ 11 เรื่องที่ 1 ความสำคัญของสารกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • ตอนที่ 54 บทที่ 11 เรื่องที่ 2 ความจำเป็นที่ต้องใช้สารเคมี
 • ตอนที่ 55 บทที่ 11 เรื่องที่ 3 การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย
 • ตอนที่ 56 บทที่ 11 เรื่องที่ 4 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมี
 • ตอนที่ 57 บทที่ 11 เรื่อง แบบฝึกหัดท้ายบท
 • ตอนที่ 58 บทที่ 12 แรงและการเคลื่อนที่ของแรง
 • ตอนที่ 59 บทที่ 12 เรื่องที่ 1 แรงและความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาค
 • ตอนที่ 60 บทที่ 12 เรื่องที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามโน้มถ่วง สนามแม่เหล็กไปใช้ประโยขน์ในชีวิตประจำวัน
 • ตอนที่ 61 บทที่ 12 เรื่อง แบบฝึกหัดท้ายบท
 • ตอนที่ 62 บทที่ 13 เทคโนโลยีอวกาศ
 • ตอนที่ 63 บทที่ 13 เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสำคัญและความเป็นมาของเทคโนโลยีอวกาศ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก