ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง (อช31003) ปรับปรุง2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: การประกอบอาชีพ
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมปลาย
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 168 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน หน้าปก คำนำ สารบัญ คำแนะนำการใช้หนังสือเรียน
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสำคัญฯ
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 ความจำเป็นของการวิเคราะห์สภาพธุรกิจ
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 3 การวิเคราะห์ตำแหน่งธุรกิจ
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่องที่ 4 การวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจฯ
 • ตอนที่ 5 บทที่ 2 เรื่องที่ 1 การกำหนดทิศทางการตลาด เป้าหมาย กลยุทธ์ฯ
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์กลยุทธ์
 • ตอนที่ 7 บทที่ 2 เรื่องที่ 3 การกำหนดกิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด
 • ตอนที่ 8 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 การกำหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ
 • ตอนที่ 9 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์ทุน ปัจจัยการผลิตหรือการบริการ
 • ตอนที่ 10 บทที่ 3 เรื่องที่ 3 การกำหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ
 • ตอนที่ 11 บทที่ 3 เรื่องที่ 4 การกำหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ
 • ตอนที่ 12 บทที่ 3 เรื่องที่ 5 การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ
 • ตอนที่ 13 บทที่ 4 เรื่องที่ 1 ความจำเป็นและคุณค่าของธุรกิจเชิงรุก
 • ตอนที่ 14 บทที่ 4 เรื่องที่ 2 การแทรกความนิยมเข้าสู่ความต้องการของผู้บริโภค
 • ตอนที่ 15 บทที่ 4 เรื่องที่ 3 การสร้างรูปลักษณ์คุณภาพสินค้าใหม่
 • ตอนที่ 16 บทที่ 4 เรื่องที่ 4 การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
 • ตอนที่ 17 บทที่ 5 เรื่องที่ 1 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนการผลิตหรือบริการ
 • ตอนที่ 18 บทที่ 5 เรื่องที่ 2 การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพสู่ความมั่นคง
 • ตอนที่ 19 บทที่ 5 เรื่องที่ 3 การตรวจสอบความเป็นไปได้และปรับปรุงแก้ไขโครงการ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก