ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เศรษฐกิจพอเพียง (ทช31001)

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ทักษะการดำเนินชีวิต
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมปลาย
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 600 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ปก คำนำ สารบัญ คำแนะนำ โครงสร้างรายวิชา
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 ความพอเพียง
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 ความเป็นมา ความหมาย หลักแนวคิด
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่องที่ 3 การจัดการความรู้
 • ตอนที่ 5 บทที่ 1 กิจกรรมที่ 1
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 ชุมชนพอเพียง
 • ตอนที่ 7 บทที่ 2 เรื่องที่ 1 ความหมายโครงสร้างของชุมชน
 • ตอนที่ 8 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 การพัฒนาชุมชน
 • ตอนที่ 9 บทที่ 2 กิจกรรมที่ 2
 • ตอนที่ 10 บทที่ 3 การแก้ปัญหาชุมชน
 • ตอนที่ 11 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 ปัญหาของชุมชน
 • ตอนที่ 12 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 การจัดทำแผนชุมชน
 • ตอนที่ 13 บทที่ 3 เรื่องที่ 3 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน
 • ตอนที่ 14 บทที่ 3 เรื่อง กิจกรรม
 • ตอนที่ 15 บทที่ 4 สถานการณ์ของประเทศไทยและสถานการโลกกับความพอเพียง
 • ตอนที่ 16 บทที่ 4 เรื่องที่ 1 สถานการณ์ในโลกปัจจุบัน
 • ตอนที่ 17 บทที่ 4 เรื่องที่ 2 สถานการณ์พลังงานโลกกับผลกระทบเศรษฐกิจไทย
 • ตอนที่ 18 บทที่ 4 เรื่อง กิจกรรม
 • ตอนที่ 19 บทจบ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก