ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ช่องทางการขยายอาชีพ (อช31001)

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: การประกอบอาชีพ
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมปลาย
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 420 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ปก คำนำ สารบัญ คำแนะนำ โครงสร้าง
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 เหตุผลความจำเป็นในการขยายอาชีพ 3
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 ลักษณะการขยายขอบข่ายอาชีพ
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 เหตุผลความจำเป็นในการขยายอาชีพ
 • ตอนที่ 4 บทที่ 2 ปัจจัยจำเป็นเพื่อนำอาชีพไปสู่ความมั่นคง
 • ตอนที่ 5 บทที่ 2 เรื่องที่ 1 การกำหนดแนวทางขยายอาชีพ
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 การยกระดับความรู้
 • ตอนที่ 7 บทที่ 2 เรื่องที่ 3 การปฏิบัติการใช้ความรู้สร้างความเข้มแข็งยั่งยืน
 • ตอนที่ 8 บทที่ 3 การปฏิบัติการตรวจสอบระบบการสร้างความมั่นคง
 • ตอนที่ 9 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 ระบบความมั่นคงในธุรกิจอาชีพ
 • ตอนที่ 10 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 การปฏิบัติการวัดและประเมินผลและตรวจสอบระบบความมั่นคงในธุรกิจ
 • ตอนที่ 11 บทที่ 4 การประเมินความเป็นไปได้ในการนำแนวทางขยายอาชีพไปใช้จริง
 • ตอนที่ 12 บทที่ 4 เรื่องที่ 1 กรอบแนวคิดในการประเมินความเป็นไปได้ในการนำแนวทางขยายอาชีพไปใช้จริง
 • ตอนที่ 13 บทที่ 4 เรื่องที่ 2 การประเมินความเป็นไปได้ในการนำแนวทางขยายอาชีพไปใช้จริง

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

Gra Tay
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก