ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต31001) ปรับปรุง 2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ความรู้พื้นฐาน
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมปลาย
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1272 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ สารบัญ คำแนะนำการใช้หนังสือเรียน
 • ตอนที่ 1 Chapter 1 เรื่องที่ 1 การออกเสียงพยัญชนะต้นคำ ท้ายคำและการออกเสียงท้ายคำที่ถูกต้อง
 • ตอนที่ 2 Chapter 1 เรื่องที่ 2 การออกเสียงหนักเบา
 • ตอนที่ 3 Chapter 1 เรื่องที่ 3 การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ
 • ตอนที่ 4 Chapter 1 เรื่องที่ 4 การออกเสียงเชื่อมโยง
 • ตอนที่ 5 Chapter 1 เรื่องที่ 5 การพูดแสดงความรู้สึก
 • ตอนที่ 6 Chapter 1 เรื่องที่ 6 การแสดงความพอใจ เห็นด้วย ไม่พอใจ ไม่เห็นด้วย
 • ตอนที่ 7 Chapter 1 เรื่องที่ 7 การแสดงความปรารถนา เห็นใจและการตอบรับ
 • ตอนที่ 8 Chapter1 เรื่องที่ 8 การแสดงความต้องการ การให้ความช่วยเหลือ ตอน 1
 • ตอนที่ 9 Chapter1 เรื่องที่ 8 การแสดงความต้องการ การให้ความช่วยเหลือ ตอน 2 (จบ)
 • ตอนที่ 10 Chapter 2 เรื่องที่ 1 การใช้พจนานุกรม
 • ตอนที่ 11 Chapter 2 เรืองที่ 2 การวิเคราะห์ศัพท์ รากศัพท์ อุปสรรค ปัจจัย
 • ตอนที่ 12 Chapter 2 เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์รากศัพท์ อุปสรรค ปัจจัย ตอน 2 (จบ)
 • ตอนที่ 13 Chapter 2 เรื่องที่ 3 สัญลักษณ์และป้ายประกาศต่างๆ
 • ตอนที่ 14 Chapter 2 เรื่องที่ 4 ฉลากและคู่มือการใช้อุปกรณ์ต่างๆ
 • ตอนที่ 15 Chapter 2 เรื่องที่ 5 คำแนะนำและคำเตือนต่างๆ
 • ตอนที่ 16 Chapter 3 เรื่องที่ 1 การติดต่อโทรศัพท์กับผู้คุ้นเคย
 • ตอนที่ 17 Chapter 3 เรื่องที่ 2 การพูดโทรศัพท์เพื่อติดต่อธุรกิจหรือสอบถามข้อมูล
 • ตอนที่ 18 Chapter 3 เรื่องที่ 3 การติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อการประกอบอาชีพ
 • ตอนที่ 19 Chapter 4 เรื่องที่ 1 การใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 • ตอนที่ 20 Chapter 4 เรื่องที่ 2 ความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา
 • ตอนที่ 21 Chapter 4 เรื่องที่ 3 การเปรียบเทียบโครงสร้างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
 • ตอนที่ 22 Chapter 5 เรื่องที่ 1 เสียง คำศัพท์ วลี สำนวน ที่มักใช้บ่อยในช่าว
 • ตอนที่ 23 Chapter 5 เรื่องที่ 2 องค์ประกอบของข่าว
 • ตอนที่ 24 Chapter 5 เรื่องที่ 3 ประเภทของข่าว
 • ตอนที่ 25 Chapter 5 เรื่องที่ 4 โครงสร้างของการเขียนพาดหัวข่าว
 • ตอนที่ 26 Chapter 6 เรื่องที่ 1 บทความเกี่ยวกับ Self-suffeciency Economy
 • ตอนที่ 27 Chapter 6 เรื่องที่ 2 คำศัพท์ วลี สำนวนเกี่ยวกับ Self-sufficiency Economy
 • ตอนที่ 28 Chapter 6 เรื่องที่ 3 โครงสร้าง Conditional Sentence (If-clause)
 • ตอนที่ 29 Chapter 6 เรื่องที่ 4 โครงสร้าง Imparative และเรื่องที่ 5 การนำเสนอเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบต่างๆ
 • ตอนที่ 30 Chapter 6 เรื่องที่ 6 การเล่นเกม cross word
 • ตอนที่ 31 Chapter 7 เรื่องที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
 • ตอนที่ 32 Chapter 7 เรื่องที่ 2 รูปประโยคที่ใช้กริยาช่วย
 • ตอนที่ 33 Chapter 7 เรื่องที่ 3 โครงสร้างประโยค Present Perfect
 • ตอนที่ 34 Chapter 7 เรื่องที่ 4 การสำรวจเกี่ยวกับสุขภาพบุคคลใกล้ชิด
 • ตอนที่ 35 Chapter 8 เรื่องที่ 1 บทความเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
 • ตอนที่ 36 Chapter 8 เรื่องที่ 2 เสียง คำศัพท์ วลี สำนวนเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และเรื่องที่ 3 โครงสร้าง Imparative+V1
 • ตอนที่ 37 Chapter 9 เรื่องที่ 1 บทสนทนาเกี่ยวกับการไปตัดเสื้อ
 • ตอนที่ 38 chapter 9 เรื่องที่ 2 การอ่านออกเสียงคำศัพท์ วลี สำนวนเกี่ยวกับการตัดเสื้อ
 • ตอนที่ 39 Chapter 9 เรื่องที่ 3 โครงสร้าง Have something done
 • ตอนที่ 40 Chapter 9 เรื่องที่ 4 โครงสร้าง Reported speech
 • ตอนที่ 41 Chapter 9 เรื่องที่ 5 การเล่าเรื่อง
 • ตอนที่ 42 Chapter 10 เรื่องที่ 1 และ 2
 • ตอนที่ 43 Chapter 10 เรื่องที่ 3 ภาษา e-mail
 • ตอนที่ 44 Chapter 10 เรื่องที่ 4 บทอ่านการแนะนำตัวฯ
 • ตอนที่ 45 Chapter 10 เรื่องที่ 5 การสร้างประโยคคำถามฯ
 • ตอนที่ 46 Chapter 11 เรื่องที่ 1 แผ่นดินไหว
 • ตอนที่ 47 Chapter 11 เรื่องที่ 2 คำศัพท์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
 • ตอนที่ 48 Chapter 11 เรื่องที่ 3 โครงสร้างประโยค
 • ตอนที่ 49 Chapter 11 เรื่องที่ 2 คำศัพท์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
 • ตอนที่ 50 Chapter 11 เรื่องที่ 3 โครงสร้างประโยค
 • ตอนที่ 51 Chapter 11 เรื่องที่ 4 โครงสร้าง Compound & Complex Sentence
 • ตอนที่ 52 Chapter 11 เรื่องที่ 5 และ 6
 • ตอนที่ 53 Chapter 12 เรื่องที่ 1 ตารางเวลาการเดินทาง
 • ตอนที่ 54 Chapter 12 เรื่องที่ 2 การถามและให้ข้อมูล
 • ตอนที่ 55 Chapter 12 เรื่องที่ 3 การถามและการบอกทิศทาง
 • ตอนที่ 56 Chapter 12 เรื่องที่ 4 Rev. การเขียนเล่าเรื่องประสบการณ์ฯ
 • ตอนที่ 57 Chapter 12 เรื่องที่ 5 Rev. การวางแผนการเดินทางฯ
 • ตอนที่ 58 Chapter 13 เรื่องที่ 1 บทอ่านการพยากรณ์อากาศในประเทศและต่างประเทศ
 • ตอนที่ 59 Chapter 13 เรื่องที่ 2 การถามและตอบคำถามจากการอ่านพยากรณ์อากาศ
 • ตอนที่ 60 Chapter 13 เรื่องที่ 3 การถามและการขอข้อมูลฯ
 • ตอนที่ 61 Chapter 13 เรื่องที่ 4 Parts of speech และเรื่องที่ 5 website พยากรณ์อากาศ
 • ตอนที่ 62 Chapter 14 Global warming
 • ตอนที่ 63 Chapter 15 เรื่องที่ 1 โฆษณาตำแหน่งฯ
 • ตอนที่ 64 Chapter 15 เรื่องที่ 2 คำศัพท์ สำนวนฯ ที่เกี่ยวข้อง
 • ตอนที่ 65 Chapter 15 เรื่องที่ 3 การเขียนประวัติส่วนตัว

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก