ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ทักษะการเรียนรู้ (ทร31001)

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ทักษะการเรียนรู้
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมปลาย
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 870 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ปก คำนำ สารบัญ โครงสร้างรายวิชา คำแนะนำ
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่องที่ 3 ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ตอนที่ 5 บทที่ 2 การใช้แหล่งเรียนรู้
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 เรื่องที่ 1 ทบทวนความหมาย ความสำคัญ ประเภทของแหล่งเรียนรู้
 • ตอนที่ 7 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 แหล่งเรียนรู้ประเภทห้องสมุด
 • ตอนที่ 8 บทที่ 2 เรื่องที่ 3 ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศของห้องสมุดประชาชน
 • ตอนที่ 9 บทที่ 2 เรื่องที่ 4 การเขียนรายงานการค้นคว้า
 • ตอนที่ 10 บทที่ 2 เรื่องที่ 5 การใช้แหล่งเรียนรู้สำคัญ ๆ ภายในประเทศ
 • ตอนที่ 11 บทที่ 2 เรื่องที่ 6 การใช้แหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • ตอนที่ 12 บทที่ 3 การจัดการความรู้
 • ตอนที่ 13 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้
 • ตอนที่ 14 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 รูปแบบและกระบวนการในการจัดการความรู้
 • ตอนที่ 15 บทที่ 3 เรื่องที่ 3 การรวมกลุ่มเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
 • ตอนที่ 16 บทที่ 3 เรื่องที่ 4 การฝึกทักษะกระบวนการจัดการความรู้
 • ตอนที่ 17 บทที่ 4 คิดเป็น
 • ตอนที่ 18 บทที่ 4 เรื่องที่ 1 ทบทวนความเชื่อพื้นฐานของคนคิดเป็นและการเชื่อมโยงฯ
 • ตอนที่ 19 บทที่ 4 เรื่องที่ 2 กระบวนการคิดแก้ปัญหาของคนคิดเป็น
 • ตอนที่ 20 บทที่ 4 เรื่องที่ 3 ลักษณะของข้อมูลและการเปรียบเทียบข้อมูลด้านวิชาการ ตนเองและสังคมฯ
 • ตอนที่ 21 บทที่ 4 เรื่องที่ 4 คุณธรรมจริยธรรม-องค์ประกอบที่สำคัญของปรัชญาคิดเป็น
 • ตอนที่ 22 บทที่ 5 การวิจัยอย่างง่าย
 • ตอนที่ 23 บทที่ 5 เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสำคัญของการวิจัย
 • ตอนที่ 24 บทที่ 5 เรื่องที่ 2 กระบวนการ และขั้นตอนการทำวิจัยอย่างง่าย
 • ตอนที่ 25 บทที่ 5 เรื่องที่ 3 สถิติง่าย ๆ เพื่อการวิจัย
 • ตอนที่ 26 บทที่ 5 เรื่องที่ 4 การสร้างเครื่องมือวิจัย
 • ตอนที่ 27 บทที่ 5 เรื่องที่ 5 การเขียนโครงการวิจัย
 • ตอนที่ 28 บทที่ 5 เรื่องที่ 6 การเขียนรายงานการวิจัยอย่างง่าย และเผยแพร่ผลงานการวิจัย(จบเล่ม)

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก