ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศิลปศึกษา (ทช31003) ปรับปรุง2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ทักษะการดำเนินชีวิต
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมปลาย
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 720 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ปก คำนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 คำแนะนำ โครงสร้างรายวิชา
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 ทัศนศิลป์
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 จุด เส้น สี แสง เงา รูปร่าง และรูปทรง
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 ทัศนศิลป์สากล
 • ตอนที่ 5 บทที่ 1 เรื่องที่ 3 การวิพากษ์วิจารณ์งานทัศนศิลป์
 • ตอนที่ 6 บทที่ 1 เรื่องที่ 4 ความงามตามธรรมชาติ
 • ตอนที่ 7 บทที่ 1 เรื่องที่ 5 ความงามตามทัศนศิลป์สากล
 • ตอนที่ 8 บทที่ 1 เรื่องที่ 6 ธรรมชาติกับทัศนศิลป์
 • ตอนที่ 9 บทที่ 1 เรื่องที่ 7 ความคิดสร้างสรรค์ การตกแต่งร่างกาย และที่อยู่อาศัย
 • ตอนที่ 10 บทที่ 2 ดนตรี
 • ตอนที่ 11 บทที่ 2 เรื่องที่ 1 ดนตรีสากล
 • ตอนที่ 12 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 ดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ
 • ตอนที่ 13 บทที่ 2 เรื่องที่ 3 คุณค่าความไพเราะของเพลงสากล
 • ตอนที่ 14 บทที่ 2 เรื่องที่ 4 ประวัติภูมิปัญญาทางดนตรีสากล
 • ตอนที่ 15 บทที่ 3 นาฏศิลป์
 • ตอนที่ 16 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 นาฏยนิยาม
 • ตอนที่ 17 ทที่ 3 เรื่องที่ 2 สุนทรียะทางนาฏศิลป์
 • ตอนที่ 18 บทที่ 3 เรื่องที่ 3 นาฏศิลป์สากลเพื่อนบ้านของไทย
 • ตอนที่ 19 บทที่ 3 เรื่องที่ 4 ละครที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก
 • ตอนที่ 20 บทที่ 3 เรื่องที่ 5 ประเภทของละคร
 • ตอนที่ 21 บทที่ 3 เรื่องที่ 6 ละครกับภูมิปัญญาสากล
 • ตอนที่ 22 บทที่ 3 เรื่องที่ 7 ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของลีลาศสากล
 • ตอนที่ 23 บทที่ 4 การออกแบบกับแนวทางการประกอบอาชีพ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก