ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สุขศึกษา พลศึกษา (ทช31002) ปรับปรุง2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ทักษะการดำเนินชีวิต
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมปลาย
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 446 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน ปก คำนำ คำแนะนำ โครงสร้าง
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 เรื่อง 1การทำงานของระบบย่อยอาหาร
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่อง 2 การทำงานของระบบขับถ่าย
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่อง 3 การทำงานของระบบประสาท
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่อง 4 การทำงานของระบบสืบพันธุ์
 • ตอนที่ 5 บทที่ 1 เรื่อง 5 การทำงานของระบบต่อมไร้ท่อ
 • ตอนที่ 6 บทที่ 1 เรื่อง 6 การดูแลรักษาระบบของร่างกายที่สำคัญ
 • ตอนที่ 7 บทที่ 2 ปัญหาเพศศึกษา
 • ตอนที่ 8 บทที่ 2 เรื่อง 1 ทักษะการจัดการปัญหาทางเพศ
 • ตอนที่ 9 บทที่ 2 เรื่อง 2 ปัญหาทางเพศในเด็กและวัยรุ่น
 • ตอนที่ 10 บทที่ 2 เรื่อง 3 การจัดการกับอารมณ์และความต้องการทางเพศ
 • ตอนที่ 11 บทที่ 2 เรื่อง 4 ความเชื่อที่ผิดๆ ทางเพศ
 • ตอนที่ 12 บทที่ 2 เรื่อง 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทางเพศ
 • ตอนที่ 13 บทที่ 3 อาหารและโภชนาการ
 • ตอนที่ 14 บทที่ 3 เรื่อง 1 โรคขาดสารอาหาร
 • ตอนที่ 15 บทที่ 3 เรื่อง 2 การสุขาภิบาลอาหาร
 • ตอนที่ 16 บทที่ 3 เรื่อง 3 การจัดโปรแกรมอาหารให้เหมาะสมกับบุคคลในครอบครัว
 • ตอนที่ 17 บทที่ 4 เรื่อง 1 การรวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน
 • ตอนที่ 18 บทที่ 4 เรื่อง 2 การออกกำลังกานเพื่อสุขภาพ
 • ตอนที่ 19 บทที่ 5 เรื่อง 1 โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 • ตอนที่ 20 บทที่ 5 เรื่อง 2 โรคทางพันธุกรรมที่สำคัญ ก็อบมา
 • ตอนที่ 21 บทที่ 6 เรื่อง 1 หลักการและวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง
 • ตอนที่ 22 บทที่ 6 เรื่อง 2 อันตรายจากการใช้ยา
 • ตอนที่ 23 บทที่ 6 เรื่อง 3 ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ยา
 • ตอนที่ 24 บทที่ 7 เรื่อง 1 ปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดในปัจจุบัน
 • ตอนที่ 25 บทที่ 7 เรื่อง 2 แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติด
 • ตอนที่ 26 บทที่ 7 เรื่อง 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
 • ตอนที่ 27 บทที่ 8 เรื่อง 1 ความหมาย ความสำคัญของทักษะชีวิต
 • ตอนที่ 28 บทที่ 8 เรื่อง 2 ทักษะการตระหนักในการรู้ตน
 • ตอนที่ 29 บทที่ 8 เรื่อง 3 ทักษะการจัดการกับอารมณ์
 • ตอนที่ 30 บทที่ 8 เรื่อง 4 ทักษะการจัดการความเครียด
 • ตอนที่ 31 บทที่ 9 อาชีพจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปตามหลักสุขาภิบาล

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก