ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค21002) ปรับปรุง2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: การพัฒนาสังคม
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมต้น
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 660 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 คำแนะนำ โครงสร้างรายวิชา
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 ศาสนาในประเทศไทยและในทวีปเอเชีย
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 1 ความเป็นมาของศาสนาในประเทศไทย
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 ความเป็นมาของศาสนาในทวีปเอเชีย
 • ตอนที่ 5 บทที่ 1 เรื่องที่ 3 หลักธรรมของศาสนาต่างๆ
 • ตอนที่ 6 บทที่ 1 เรื่องที่ 4 หลักธรรมในแต่ละศาสนา ฯ
 • ตอนที่ 7 บทที่ 2 วัฒนธรรม ประเพณีของไทยและเอเชีย
 • ตอนที่ 8 บทที่ 2 เรื่องที่ 1 วัฒนธรรม ประเพณีของไทยและเอเชีย
 • ตอนที่ 9 บทที่ 2 เรื่องที่ 2 การอนุรักษ์และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
 • ตอนที่ 10 บทที่ 2 เรื่องที่ 3 แนวทางการอนุรักษ์และการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
 • ตอนที่ 11 บทที่ 2 เรื่องที่ 4 ค่านิยมที่พึงประสงค์
 • ตอนที่ 12 บทที่ 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • ตอนที่ 13 บทที่ 3 เรื่องที่ 1 ความเป็นมาหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • ตอนที่ 14 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • ตอนที่ 15 บทที่ 3 เรื่องที่ 3 จุดเด่นของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน
 • ตอนที่ 16 บทที่ 4 พัฒนาการทางการเมืองและการอยู่ร่วมกันในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ประมุข
 • ตอนที่ 17 บทที่ 4 เรื่องที่ 1 พัฒนาการทางการปฏิรูปทางการเมืองเพื่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
 • ตอนที่ 18 บทที่ 4 เรื่องที่ 2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในระบอบประชาธิปไตย
 • ตอนที่ 19 บทที่ 5 สิทธิมนุษยชน
 • ตอนที่ 20 บทที่ 5 เรื่องที่ 1 กำเนิดและหลักสิทธิมนุษยชน ( Human Rights)
 • ตอนที่ 21 บทที่ 5 เรื่องที่ 2 การคุ้มครองตนเองและผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

ปิยวัฒน์ มุนตะทุม
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก