ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค11003) ปรับปรุง2554 การพัฒนาสังคม ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,010
2 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค21003) ปรับปรุง2554 การพัฒนาสังคม มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 4,559
3 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค31003) ปรับปรุง2554 การพัฒนาสังคม มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 6,223
4 คณิตศาสตร์ (พค 11001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 775
5 คณิตศาสตร์ (พค 21001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 3,196
6 คณิตศาสตร์ (พค 31001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 3,078
7 คณิตศาสตร์ (พค11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 1,875
8 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 2544 1,684
9 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ ประถม 2544 802
10 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2544 722
11 ช่องทางการขยายอาชีพ (อช31001) การประกอบอาชีพ มัธยมปลาย 2551 5,473
12 ช่องทางการประกอบอาชีพ (อช11001) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 2,962
13 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ (อช21001) การประกอบอาชีพ มัธยมต้น 2551 3,268
14 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ทักษะการเรียนรู้ ประถม 2551 1,644
15 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ปรับปรุง2554 ทักษะการเรียนรู้ ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,545
16 ทักษะการเรียนรู้ (ทร21001) ทักษะการเรียนรู้ มัธยมต้น 2551 1,000
17 ทักษะการเรียนรู้ (ทร21001) ปรับปรุง 2554 ทักษะการเรียนรู้ มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 4,248
18 ทักษะการเรียนรู้ (ทร31001) ทักษะการเรียนรู้ มัธยมปลาย 2551 1,715
19 ทักษะการเรียนรู้ (ทร31001) ปรับปรุง2554 ทักษะการเรียนรู้ มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 1,945
20 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ประถม 2544 653

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก