ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณิตศาสตร์ (พค 31001) ฉบับปรับปรุง 2554

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ความรู้พื้นฐาน
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมปลาย
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2554)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 622 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ลิขสิทธิ์ คำนำ
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่องที่ 1 ความสัมพันธ์ของระบบจำนวนจริง
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 สมบัติ การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนจริง
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 เรื่องที่ 3 สมบัติการไม่เท่ากัน
 • ตอนที่ 4 บทที่ 1 เรื่องที่ 4 ค่าสัมบูรณ์
 • ตอนที่ 5 บทที่ 2 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ เรื่องที่ 1จำนวนตรรกยะและอตรรกยะ
 • ตอนที่ 6 บทที่2 เรื่องที่ 2 จำนวนจริงในรูปกรณฑ์
 • ตอนที่ 7 บทที่ 2 เรื่องที่ 3 การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงในรูปกรณ
 • ตอนที่ 8 บทที่ 3 เซต เรื่องที่ 1 เซต
 • ตอนที่ 9 บทที่ 3 เรื่องที่ 2 การดำเนินการของเซต
 • ตอนที่ 10 บทที่ 3 เรื่องที่ 3 แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์และการแก้ปัญหา
 • ตอนที่ 11 บทที่ 4 การให้เหตุผล เรื่องที่ 1 การให้เหตุผล
 • ตอนที่ 12 บทที่ 4 เรื่องที่ 2 การอ้างเหตุผลโดยใช้แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์
 • ตอนที่ 13 บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้ เรื่องที่ 1 อัตราส่วนตรีโกณมิติ
 • ตอนที่ 14 บทที่ 5 เรื่องที่ 2 การหาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30,45 และ 60 องศา
 • ตอนที่ 15 บทที่ 5 เรื่องที่ 3 การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับระยะทาง ความสูงและการวัด
 • ตอนที่ 16 บทที่ 6 การใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์ เรื่องที่ 1 การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้เครื่องมือ
 • ตอนที่ 17 บทที่ 6 เรื่องที่ 2 การแปลงทางเรขาคณิต
 • ตอนที่ 18 บทที่ 6 เรื่องที่ 3 การออกแบบเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้การแปลงทางเรขาคณิต
 • ตอนที่ 19 บทที่ 7 สถิติเบื้องต้น เรื่องที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • ตอนที่ 20 บทที่ 7 เรื่องที่ 2 การหาค่ากลางของข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐานและฐานนิยม
 • ตอนที่ 21 บทที่ 7 เรื่องที่ 3 การนำเสนอข้อมูลสถิติ
 • ตอนที่ 22 บทที่ 8 ความน่าจะเป็น เรื่องที่ 1 กฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับและแผนภาพต้นไม้
 • ตอนที่ 23 บทที่ 8 เรื่องที่ 2 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
 • ตอนที่ 24 บทที่ 8 เรื่องที่ 3 การนำความน่าจะเป็นไปใช้
 • ตอนที่ 25 บทที่ 9 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ เรื่องที่ 1ลักษณะ ประเภทของงานอาชีพที่ใช้ท
 • ตอนที่ 26 บทที่ 9 เรื่องที่ 2 การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับงานอาชีพในสังคมและประชาคมอาเซียน

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก