ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สค 32032

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: สำนักงาน กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: รายวิชาเลือกบังคับ
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมปลาย
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2561)

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 687 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ภัยแล้ง
 • ตอนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ วาตภัย
 • ตอนที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุทกภัย
 • ตอนที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ดินโคลนถล่ม
 • ตอนที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ไฟป่า
 • ตอนที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ หมอกควัน
 • ตอนที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ แผ่นดินไหว
 • ตอนที่ 8 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สึนามิ ภัยร้ายที่น่ากลัว
 • ตอนที่ 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ
 • ตอนที่ 10 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
 • ตอนที่ 11 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
 • ตอนที่ 12 เฉลย แนวตอบกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ภัยแล้ง
 • ตอนที่ 13 เฉลย แนวตอบกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ วาตภัย
 • ตอนที่ 14 เฉลย แนวตอบกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุทกภัย
 • ตอนที่ 15 เฉลย แนวตอบกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ดินโคลนถล่ม
 • ตอนที่ 16 เฉลย แนวตอบกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ไฟป่า
 • ตอนที่ 17 เฉลย แนวตอบกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ หมอกควัน
 • ตอนที่ 18 เฉลย แนวตอบกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ แผ่นดินไหว
 • ตอนที่ 19 เฉลย แนวตอบกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สึนามิ ภัยร้ายที่น่ากลัว
 • ตอนที่ 20 เฉลย แนวตอบกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ
 • ตอนที่ 21 บรรณานุกรม
 • ตอนที่ 22 คณะผู้จัดทำ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก