ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การเงินเพื่อชีวิต 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สค22016) ปรับปรุง2561

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: สำนักงาน กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: รายวิชาเลือกบังคับ
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมต้น
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2561)

ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้กับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชุดนี้ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับว่าด้วยเรื่องของเงิน การวางแผนการเงิน

สินเชื่อ สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน และภัยทางการเงิน ซึ่งเนื้อหา

ความรู้ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน กศน. มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และ

ตระหนักถึงความจำเป็นของการเงินเพื่อชีวิต


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 507 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ตอนที่ 1 หน้าปกใน การเงินเพื่อชีวิต2
 • ตอนที่ 2 คำนำ
 • ตอนที่ 3 คำแนะนำการใช้ชุดวิชา
 • ตอนที่ 4 โครงสร้างชุดวิชา
 • ตอนที่ 5 สารบัญ
 • ตอนที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน
 • ตอนที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน.เรื่องที่ 1 ความหมายและประโยชน์ของเงิน
 • ตอนที่ 8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน.เรื่องที่ 2 ประเภทของเงิน
 • ตอนที่ 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน.เรื่องที่ 3 การฝากเงินและการประกันภัย
 • ตอนที่ 10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน.เรื่องที่ 4 การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ตอนที่ 11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน.เรื่องที่ 5 ผู้ให้บริการทางเงินในประเทศไทย
 • ตอนที่ 12 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน
 • ตอนที่ 13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน.เรื่องที่ 1 การรู้จักฐานะการเงินของตนเอง
 • ตอนที่ 14 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน.เรื่องที่ 2 การประเมินฐานะการเงินของตนเอง
 • ตอนที่ 15 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน.เรื่องที่ 3 การบันทึกรายรับ รายจ่าย
 • ตอนที่ 16 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน.เรื่องที่ 4 การตั้งเป้าหมายและจัดทำแผนการเงิน
 • ตอนที่ 17 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน.เรื่องที่ 5 การออม
 • ตอนที่ 18 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สินเชื่อ
 • ตอนที่ 19 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องที่ 1 การประเมินความเหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อหนี้
 • ตอนที่ 20 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องที่ 2 ลักษณะของสินเชื่อรายย่อยและการคำนวณดอกเบี้ย
 • ตอนที่ 21 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องที่ 3 เครดิตบูโร
 • ตอนที่ 22 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องที่ 4 วิธีการป้องกันปัญหาหนี้
 • ตอนที่ 23 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องที่ 5 วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้
 • ตอนที่ 24 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องที่ 6 หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ และบัญญัติ8ประ
 • ตอนที่ 25 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน สาระสำคัญ
 • ตอนที่ 26 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน เรื่องที่ 1 สิทธิของผู้ใช้บริการ
 • ตอนที่ 27 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน เรื่องที่ 2.หน้าที่ของผู้ใช้บริการ
 • ตอนที่ 28 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน เรื่องที่ 3.บทบาทศูนย์คุ้มครอง
 • ตอนที่ 29 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน เรื่องที่ 4.ขั้นตอนการร้องเรียน
 • ตอนที่ 30 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน.สาระสำคัญ
 • ตอนที่ 31 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน. เรื่องที่ 1 หนี้นอกระบบ
 • ตอนที่ 32 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน. เรื่องที่ 2 แชร์ลูกโซ่
 • ตอนที่ 33 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน. เรื่องที่ 3 ภัยใกล้ตัว
 • ตอนที่ 34 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน. เรื่องที่ 4 แก๊งคอลเซนเตอร์
 • ตอนที่ 35 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน. เรื่องที่ 5 ภัยออนไลน์
 • ตอนที่ 36 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน
 • ตอนที่ 37 เฉลย แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
 • ตอนที่ 38 เฉลย แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
 • ตอนที่ 39 เฉลย แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
 • ตอนที่ 40 เฉลย แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
 • ตอนที่ 41 เฉลย แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จบ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก